ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

กำหนดปิดการรับสมัครเรียนวิชา ภาษาที่ 2

ทางโรงเรียนจะปิดการสมัครเรียนวิชาภาษาที่ 2 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559  ถ้ายังมีนักเรียนที่ยังไม่เลือกวิชาภาษาที่ 2 ตามที่โรงเรียนกำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกวิชาภาษาที่ 2 ให้ตามกลุ่มที่นักเรียนสมัครไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้  หลังปิดการรับสมัคร

การเลือกวิชาภาษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนต้องเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ  ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาที่ 2  อีก 1 รายวิชา และต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2  ที่เลือกเรียนนั้น ตลอดหลักสูตร ทั้ง 3 ปี   : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8  เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9  ซึ่งเรียนวิชาเอกภาษาจีน นักเรียนทั้ง 2 ห้อง ไม่ต้องเลืือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2  : ระบบจะเปิดให้นักเรียนสามารถเลือกได้หลังวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

สถิติ

  • วิชาทั้งหมด 28 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 1153 คน
  • ครูผู้สอนทั้งหมด 7 คน
  • นักเรียนเลือกวิชาแล้ว 1152 คน
  • นักเรียนยังไม่เลือกวิชา 1 คน