ภาษาญี่ปุ่น 1A1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 37 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฏฐ์ ศิลประเสริฐม. 1/1
2.เด็กหญิงคริษฐ์ดา แสงศรีม. 1/1
3.เด็กหญิงชนินาถ ทันแก้วม. 1/1
4.เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แก้วกับเพ็ชรม. 1/1
5.เด็กหญิงชัชชญา วิเศษสุจริตม. 1/1
6.เด็กชายธนาธิป ประสารเกตุม. 1/4
7.เด็กชายธาวิน เลาหะพงษ์พันธ์ม. 1/4
8.เด็กชายพศวีร์ ไขแสงทองม. 1/4
9.เด็กชายมาวิน ศีตะจิตต์ม. 1/4
10.เด็กชายอัศม์เดช สาลีพัฒนผลม. 1/4
11.เด็กหญิงปภาวรินท์ จันฮวดม. 1/4
12.เด็กหญิงพรหมมาศ หมื่นไธสงม. 1/4
13.เด็กชายนภัสเดช ดวงจันทร์ม. 1/5
14.เด็กชายชิษณุพงศ์ โรจน์เลิศกิจจาม. 1/5
15.เด็กชายวิจารณญาณ แก้วพวงม. 1/5
16.เด็กหญิงสุพิชญา แสนชุ่มม. 1/5
17.เด็กหญิงนวัฒมน กลั่นนุรักษ์ม. 1/5
18.เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภัทรนรากุลม. 1/5
19.เด็กหญิงดุจนภา กลั่นหอมม. 1/5
20.เด็กหญิงภิชชญา ใจกุยม. 1/5
21.เด็กหญิงจิดาภา คันธนาลิตม. 1/5
22.เด็กหญิงปนัสยา ชื่นใจม. 1/5
23.เด็กหญิงปาณิศา ยุทธหัตชัยชาญม. 1/5
24.เด็กหญิงอสมา เวมางคบวรม. 1/5
25.เด็กชายไตรวิช อินตาโสภีม. 1/6
26.เด็กชายกิตติภพ ชื่นตระกูลม. 1/6
27.เด็กชายธิสิฎฐ์ภูมิ ตั้งกนกเพชรม. 1/6
28.เด็กชายพัชร์พล อดุลยวัฒน์ม. 1/6
29.เด็กหญิงธัญจิรา บุญเทพม. 1/6
30.เด็กหญิงณัฐณิชา โรจน์วิเศษนุกูลม. 1/6
31.เด็กหญิงแพรไพลิน มหามงคลล์ม. 1/6
32.เด็กหญิงวีระยารัตน์ กันธพงศ์ม. 1/6
33.เด็กหญิงญาณ์สุทธิ สกุลธีรวีช์ม. 1/6
34.เด็กหญิงสุพัตรา สงไพรม. 1/6
35.เด็กหญิงเบญญาภา แสนบึ้งม. 1/6
36.เด็กหญิงยานวี ดูเบย์ม. 1/6
37.เด็กหญิงกัญญพัชร วีรวัฒน์ไพศาลม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

37 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวชวิศา คำชม