ภาษาญี่ปุ่น 1A1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปุณณวิช สุนารัตน์ม. 1/1
2.เด็กชายวีรภัทร ชาติเม้นม. 1/1
3.เด็กชายสรวิชญ์ อินทร์อร่ามม. 1/1
4.เด็กหญิงขวัญพิชชา ก๋อนสันม. 1/1
5.เด็กหญิงณัฐชยา แก้วสายตาม. 1/1
6.เด็กหญิงน้ำเพชร วัฒนิศรม. 1/1
7.เด็กหญิงเบญญาภา พลอุทัยม. 1/1
8.เด็กหญิงรวิภา เมี้ยนเจริญม. 1/1
9.เด็กหญิงสุรัสวดี ดีนกม. 1/1
10.เด็กหญิงอินทุกร เกิดลาภม. 1/1
11.เด็กหญิงเจนิสสา ฟางเฟื่องฟูม. 1/1
12.เด็กชายพงษกร เวศะนันต์ม. 1/4
13.เด็กชายวรรณธัต เพชรรักษ์ม. 1/4
14.เด็กหญิงศรีสุดา มณีจำรัสม. 1/4
15.เด็กชายก้องภพ สุรนันท์ม. 1/5
16.เด็กชายดวิษ วิจิตรลักษณาม. 1/5
17.เด็กชายธนกฤต ยามาโมโทม. 1/5
18.เด็กชายบรรนค์วัษษ์ พันธนียะม. 1/5
19.เด็กชายสวิส ครองยุติม. 1/5
20.เด็กหญิงฐิรมน อุบลจินดาม. 1/5
21.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สมัครการม. 1/5
22.เด็กหญิงธัญพิชชา ดีวงค์ม. 1/5
23.เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่เตียวม. 1/5
24.เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ทองลับแลงม. 1/5
25.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ชุ้มดงม. 1/5
26.เด็กหญิงมิ่งมาฎา แก้วพินิจม. 1/5
27.เด็กหญิงสุชญา บางต่ายม. 1/5
28.เด็กหญิงสุภัทรา วุฒิสารม. 1/5
29.เด็กหญิงอรนิตา พิศนอกม. 1/5
30.เด็กหญิงอรลลิตลัลน์ เตชะเดชเจริญม. 1/5
31.เด็กชายนิจิตพงศ์ ทิพย์รักษ์ม. 1/6
32.เด็กชายปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออม. 1/6
33.เด็กชายพงศกร วงศ์เกิดนิมิตม. 1/6
34.เด็กชายพีรวิชญ์ บรรณารักษ์ม. 1/6
35.เด็กชายสุธรรม เอี่ยมแสนอุดมม. 1/6
36.เด็กหญิงกัญญ์วรา สมจิตรชอบม. 1/6
37.เด็กหญิงธาริณี พิศวาสดิ์ม. 1/6
38.เด็กหญิงปวริศา เรืองนุ่นม. 1/6
39.เด็กหญิงปัณฑารีย์ คำเพ็งม. 1/6
40.เด็กหญิงพุธิตา ถิ่นพุดซาม. 1/6
41.เด็กหญิงภัทราวดี ไทยพิชิตบูรพาม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

41 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูกาญจนา อิ่มชื่น