ภาษาจีน 1D2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิรพัชธ แดงมากม. 1/12
2.เด็กชายธนพัฒน์ อุทัยกาลม. 1/12
3.เด็กชายภูษิต ตั้งสกุลทวีม. 1/12
4.เด็กชายณรงค์ชัย บุญยังมีม. 1/12
5.เด็กชายกิตติวินท์ แสงทองม. 1/12
6.เด็กชายพงศกร อินต๊ะวงค์ม. 1/12
7.เด็กชายสิทธิชัย ทองแกมแก้วม. 1/12
8.เด็กชายศุภกฤต ดวงพายัพม. 1/12
9.เด็กหญิงณัฐนพิน ไพศาลธรรมม. 1/12
10.เด็กหญิงกมลพร ช้างอ้นม. 1/12
11.เด็กหญิงนันท์นิชา ทองสีม. 1/12
12.เด็กหญิงญาณิศา รัตนโชติม. 1/12
13.เด็กชายวรรธนะ แข็งกล้าม. 1/13
14.เด็กชายวสุพล สมชัยม. 1/13
15.เด็กชายคชภพ วงศ์นิลคงม. 1/13
16.เด็กชายเนติชัย นวลคำป้อม. 1/13
17.เด็กชายธนโชติ ไชยมงคลม. 1/13
18.เด็กหญิงณัชชิตา ไสยสมบัติม. 1/13
19.เด็กหญิงจันทกานต์ เดื่อไธสงม. 1/13
20.เด็กหญิงมณิสรา สุวรรณม. 1/13
21.เด็กหญิงวิมลณัฐ มั่นทองคำม. 1/13
22.เด็กหญิงกมลชนก เปรมฤทัยม. 1/13
23.เด็กหญิงนพรัตน์ ศรีบุญเรืองม. 1/13
24.เด็กหญิงปุณรดา รุ่งแสงทิตยาม. 1/13
25.เด็กหญิงภรภัทร รุ่งธนาธิคุณม. 1/13
26.เด็กชายธัชกร ภูริอมรคุณม. 1/14
27.เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มสวัสดิ์ม. 1/14
28.เด็กชายธีธัช สุขวิมลไพศาลม. 1/14
29.เด็กหญิงชุติมันต์ เต็มศรีม. 1/14
30.เด็กหญิงปานทอทิพย์ ทองหาญม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวขวัญเรือน สิงโต