ภาษาจีน 1D2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนวิชญ์ อ่อนจันทร์ม. 1/12
2.เด็กชายนันทกร ปัตแววม. 1/12
3.เด็กชายนิธิวัฒน์ แซ่ลี้ม. 1/12
4.เด็กหญิงกนกวรรณ ปลื้มเปี่ยมม. 1/12
5.เด็กหญิงเกษราภรณ์ ด้วงเจริญม. 1/12
6.เด็กหญิงชัญญานุช บุญเพ็งม. 1/12
7.เด็กหญิงธิติญา ภูฆังม. 1/12
8.เด็กหญิงปาริชาติ ผ่องประทุมม. 1/12
9.เด็กหญิงปิยะนุช สายไหมม. 1/12
10.เด็กหญิงมุฑิตา ปิตะสุทธิ์ม. 1/12
11.เด็กหญิงวิชญาพร ทองสุพลม. 1/12
12.เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนวงศ์ม. 1/12
13.เด็กหญิงอริสรา ชูแสงม. 1/12
14.เด็กชายฐิติกร เทียมกลางม. 1/13
15.เด็กชายธนกฤต บรรพศิลป์ม. 1/13
16.เด็กชายธนา บุญทรัพย์ม. 1/13
17.เด็กหญิงกมลทิพย์ เปรมฤทัยม. 1/13
18.เด็กหญิงประวิตา ชลินทุม. 1/13
19.เด็กหญิงปวริศา ศรีสุวรรณ์ไพศาลม. 1/13
20.เด็กชายชยพล บัวสุกม. 1/14
21.เด็กชายนันทกร หงษ์ทองม. 1/14
22.เด็กชายนิธิพัฒน์ นวลรัมย์ม. 1/14
23.เด็กชายพิศิษฐ์ พิพัฒน์ดอกคำม. 1/14
24.เด็กชายภูมิพัศ ทองมาเองม. 1/14
25.เด็กชายวริศ นิธิภากรย์ม. 1/14
26.เด็กหญิงกรกนก คลังบ้านงิ้วม. 1/14
27.เด็กหญิงจิราพัชร เนื่องอุทัยม. 1/14
28.เด็กหญิงญาณวีร์ จิตต์ประเสริฐม. 1/14
29.เด็กหญิงนฤมล ช่างบรรดิษฐ์ม. 1/14
30.เด็กหญิงปญยา ใจหาญม. 1/14
31.เด็กหญิงวิรัญดา กมลภาภรณ์ม. 1/14
32.เด็กหญิงศิรประภา ปะจะนังม. 1/14
33.เด็กหญิงอรณิชา คำสวัสดิ์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • ครูขวัญเรือน สิงห์โต