ภาษาจีน 1D1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธีรภัทร หยิบจันทร์ม. 1/12
2.เด็กชายชนสรณ์ ทองนำม. 1/12
3.เด็กชายศัตรัฐ สมเจตนาม. 1/12
4.เด็กชายจิโรภาส รอนไพรินม. 1/12
5.เด็กชายสุรณัฐ ชัยชุมพลม. 1/12
6.เด็กชายกฤตภัค คำบุดดาม. 1/12
7.เด็กชายอรรถรัตน์ งามขำม. 1/12
8.เด็กชายพศวีร์ พงศ์ทะจิตร์ม. 1/12
9.เด็กชายศุภณัฐ ถาวรศักดิ์ม. 1/12
10.เด็กหญิงภาวินี แก้วศรีนวลม. 1/12
11.เด็กหญิงวิจิตรา หุ้นเจริญม. 1/12
12.เด็กหญิงอริยะ ชไนเดอร์ม. 1/12
13.เด็กชายสิรวิชญ์ พงษ์ประวิตรม. 1/13
14.เด็กหญิงปุณยภรณ์ พงษ์พิกุลม. 1/13
15.เด็กหญิงพัชราภา พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 1/13
16.เด็กหญิงภัณฑิรา อวยสวัสดิ์ม. 1/13
17.เด็กชายภูมิรพี แป้นตุ้มม. 1/14
18.เด็กชายธนกร ชนาสินพูลเดชม. 1/14
19.เด็กชายพชรพล เกียรติยิ่งอังศุลีม. 1/14
20.เด็กหญิงปรียพัตธ์ งามขำม. 1/14
21.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กังพัฒนกิจม. 1/14
22.เด็กหญิงวริศรา อดทนม. 1/14
23.เด็กหญิงกิรณา วุฒิธนาวัฒน์ม. 1/14
24.เด็กหญิงบุญวีร์ ปฐมสิทธิวัฒน์ม. 1/14
25.เด็กหญิงวิภาณี ทองใบม. 1/14
26.เด็กหญิงสุธีรา ราโชกาญจน์ม. 1/14
27.เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองใบม. 1/14
28.เด็กหญิงขนิษฎา ดวงศรีม. 1/14
29.เด็กหญิงศศิวิมล ฉิมแฉ่งม. 1/14
30.เด็กหญิงณัชชา อัจฉริยแพศว์กูลม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่