ภาษาจีน 1D1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกนกนก ต้นพิกุลม. 1/12
2.เด็กชายกิตติภัทร สิทธิวงศ์ม. 1/12
3.เด็กชายกีรติ ฟักสุวรรณม. 1/12
4.เด็กชายชวิศ ศิริวัฒนสกุลม. 1/12
5.เด็กชายทักษิณัตว์ รักษาพลม. 1/12
6.เด็กชายธัชเมศฐ์ โชติสุริยอัครกุลม. 1/12
7.เด็กชายพชรดนัย แช่มลือนามม. 1/12
8.เด็กชายภานุวัฒน์ ภู่อร่ามม. 1/12
9.เด็กชายรติดัสกร ทองคำม. 1/12
10.เด็กหญิงเกตติกา ภูมิรินทร์ม. 1/12
11.เด็กหญิงณิชกานต์ ผันโพธิ์ม. 1/12
12.เด็กหญิงปาริชาติ หมอเมืองม. 1/12
13.เด็กชายจิรัสย์ ตัณฑเตมีย์ม. 1/13
14.เด็กชายณัฐ แซ่ตึ๊งม. 1/13
15.เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมภาม. 1/13
16.เด็กชายธนกฤต สิริโภคากรม. 1/13
17.เด็กชายธันย์นริศ พันธ์วงศ์ม. 1/13
18.เด็กชายธีรชาติ เพียวิเศษม. 1/13
19.เด็กชายปุริม แซ่โค้วม. 1/13
20.เด็กชายภครพล พวงสมบัติม. 1/13
21.เด็กชายอติชาติ เสือสวัสดิ์ม. 1/13
22.เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วเกิดม. 1/13
23.เด็กหญิงกฤตรมณ อินอุ่นโชติม. 1/13
24.เด็กหญิงณัฐทิชา สุพรม. 1/13
25.เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญโทม. 1/13
26.เด็กหญิงเปรมฤทัย คุโณดมม. 1/13
27.เด็กหญิงภาวินันท์ ปติพรพิสุทธิ์ม. 1/13
28.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ก้อนบางม. 1/13
29.เด็กชายกรวิทย์ อัญญะมณีม. 1/14
30.เด็กชายชัยธัช โอสถานนท์ม. 1/14
31.เด็กชายณัฐชนน เอื้อไพโรจน์กิจม. 1/14
32.เด็กชายภาสวิชญ์ ศิลธรรมม. 1/14
33.เด็กชายสถิตคุณ กลางสวัสดิ์ม. 1/14
34.เด็กชายแสงพล มิ่งขวัญม. 1/14
35.เด็กหญิงกนกวรรณ พิสิษฐ์ธนโชติม. 1/14
36.เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีอินทร์ม. 1/14
37.เด็กหญิงปัญจรัตน์ ธราพรม. 1/14
38.เด็กหญิงลักษณ์นี วณิชลักษมีม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุจินันท์ ทองใหญ่