ภาษาจีน 1C2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายนนทกร ชื่นสระม. 1/9
2.เด็กชายฉัตรณรงค์ พานโคตรม. 1/9
3.เด็กชายภัทรพล โพนทองถิ่นม. 1/9
4.เด็กชายขวัญแก้ว ต้นกัญญาม. 1/9
5.เด็กหญิงอนัตตา ศรีสรรพศิริกุลม. 1/9
6.เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทัศนางกูรม. 1/9
7.เด็กหญิงชญาดา พลอาชาม. 1/9
8.เด็กหญิงพิมพ์ชนก วะนานามม. 1/9
9.เด็กหญิงรรรรรร บารมีเจริญม. 1/9
10.เด็กชายอุรัช ผิวทนม. 1/10
11.เด็กชายชัชฤทธิ์ อนันต์เดชไพศาลม. 1/10
12.เด็กชายธีรวัฒญ์ รุ่งสว่างม. 1/10
13.เด็กชายธนากร สาระภีย์ม. 1/10
14.เด็กชายจิรัฎฐ์ ศรีสถิตย์ม. 1/10
15.เด็กชายศิวัช แสงกล้าม. 1/10
16.เด็กชายวิศรุต เหมนุสรณานนท์ม. 1/10
17.เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โสภาทีม. 1/10
18.เด็กหญิงธวัลพร ภู่กำจัดม. 1/10
19.เด็กหญิงจิณณา รัตนะม. 1/10
20.เด็กชายกิตติพงษ์ สุคนธ์พงษ์เผ่าม. 1/11
21.เด็กชายธีปกรณ์ วัฒนากลางม. 1/11
22.เด็กชายจิรายุ การินทร์ม. 1/11
23.เด็กชายชลธร ยิ่งเรงเริงม. 1/11
24.เด็กชายธนิน กอผจญม. 1/11
25.เด็กชายภรภัทร ทองลองม. 1/11
26.เด็กชายอรัญ จินดาสิริกุลม. 1/11
27.เด็กชายศุภณัฐ จันทรพิศม. 1/11
28.เด็กชายกมลภัทร เนื้อนิ่มม. 1/11
29.เด็กชายพิเชษฐ์ สิทธิชัยม. 1/11
30.เด็กหญิงภัทรสุดา ศรประเสริฐม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวขวัญเรือน สิงโต