ภาษาจีน 1C2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐพงษ์ เอมรัตน์ม. 1/9
2.เด็กชายนิธิศ สีแสงสุวรรณชัยม. 1/9
3.เด็กชายพีรัช มินเจริญม. 1/9
4.เด็กชายอชิระ สุนทรบูรณสุขม. 1/9
5.เด็กหญิงจิตตราพร แสงทวีม. 1/9
6.เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีสวัสดิ์ม. 1/9
7.เด็กหญิงวิภาภรณ์ นาสมวงค์ม. 1/9
8.เด็กหญิงอรกัญญา กมลมาลย์ม. 1/9
9.เด็กหญิงอรไพลิน ตู้บุดดาม. 1/9
10.เด็กชายจตุรภัทร จังจิรภัทรม. 1/10
11.เด็กชายอธิน อรุณโชคไพศาลม. 1/10
12.เด็กหญิงกัญญา ทองศรีม. 1/10
13.เด็กหญิงชลธิญา ล้ำเลิศม. 1/10
14.เด็กหญิงณพิชญา ศรัทธาน้อมม. 1/10
15.เด็กหญิงทัศนาวลัย มานุษยานนท์ม. 1/10
16.เด็กหญิงธันยาภรณ์ เภาจี๋ม. 1/10
17.เด็กหญิงปรียาพร วงศ์อัศวเจริญม. 1/10
18.เด็กหญิงพิชญาภา แซ่ลี้ม. 1/10
19.เด็กหญิงภัทรสุดา ทานกระโทกม. 1/10
20.เด็กหญิงมีนซู ใจเอื้อม. 1/10
21.เด็กหญิงไลวินท์ หาญสลับศรีม. 1/10
22.เด็กหญิงศศิวิมล ทีฆะสุขม. 1/10
23.เด็กหญิงศิศิรา คงสมจิตต์ม. 1/10
24.เด็กหญิงสุรัสวดี บุญจันทร์ม. 1/10
25.เด็กชายกัณตนัย ภูนะม. 1/11
26.เด็กชายจิรเดช สมบัตปันม. 1/11
27.เด็กชายพีรพันธ์ ศรีวิชัยม. 1/11
28.เด็กชายภัณธน ประเสริฐม. 1/11
29.เด็กชายวิษณุวัฒณ์ คำเวียงม. 1/11
30.เด็กชายสิทธิภาคย์ แสงทรัพย์ม. 1/11
31.เด็กหญิงกนกพร ทองประเสริฐม. 1/11
32.เด็กหญิงณิชกานต์ กาวรรณ์ม. 1/11
33.เด็กหญิงธนพร อนันตบุตรม. 1/11
34.เด็กหญิงปรียาภรณ์ โฮล์ทม. 1/11
35.เด็กหญิงเปมิกา ทีทองม. 1/11
36.เด็กหญิงผกาสินี เทศขวัญยืนม. 1/11
37.เด็กหญิงอริญรดา ทวีกิจปกรณ์ม. 1/11
38.เด็กหญิงอัญชนา เข็มทองม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูขวัญเรือน สิงห์โต