ภาษาจีน 1C1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติภูมิ บวบทองม. 1/9
2.เด็กชายธนานันต์ พงศ์นพนันท์ม. 1/9
3.เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุขศรีมลม. 1/9
4.เด็กชายวรภัทร จันทราชม. 1/9
5.เด็กชายอัครชนม์ รุ่งวิวัฒน์พงศาม. 1/9
6.เด็กหญิงกัลย์สุดา ทองดีม. 1/9
7.เด็กหญิงจิรนิษฐ์ ทิพย์ดนตรีม. 1/9
8.เด็กหญิงฉัตรฤดี แสนคำฟูม. 1/9
9.เด็กหญิงชนสรณ์ ทองเจริญม. 1/9
10.เด็กหญิงธนัชพร ศิริโกมลสิงห์ม. 1/9
11.เด็กหญิงปาริชาต ศรีจันทร์ม. 1/9
12.เด็กหญิงปาลีนา เตียวต่อสกุลม. 1/9
13.เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสุขม. 1/9
14.เด็กหญิงศิรินทรา รินเตชะม. 1/9
15.เด็กหญิงศุภิสนันท์ เรืองพุทธม. 1/9
16.เด็กหญิงสุประวีณ์ อัครจิตตานนท์ม. 1/9
17.เด็กหญิงอภิชยา นิยมเหลาม. 1/9
18.เด็กหญิงเอมอร เสมคำม. 1/9
19.เด็กชายกษิเดช มีเครือรอดม. 1/10
20.เด็กชายกิตติพศ ฉิมทับม. 1/10
21.เด็กชายณสุข แซ่จ๋าวม. 1/10
22.เด็กชายธนกฤต วรคันทักษ์ม. 1/10
23.เด็กชายธนินณัฏฐ์ ชินวัฒนกุลชัยม. 1/10
24.เด็กชายปณพล ไชยแสนม. 1/10
25.เด็กชายพลพจน์ พงษ์ทรัพย์ม. 1/10
26.เด็กชายพิทยุตม์ กีรติภราดรม. 1/10
27.เด็กชายสิทธิพล เพ็ชรโยยิ่งม. 1/10
28.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคำทาม. 1/10
29.เด็กหญิงชาลิสา มีแสงม. 1/10
30.เด็กหญิงธัญชนก พลายแก้วม. 1/10
31.เด็กหญิงปาลิญา ศรีโสมาศม. 1/10
32.เด็กหญิงพรรณภัทร รูปไข่ม. 1/10
33.เด็กหญิงพีรญา เกษสงกาม. 1/10
34.เด็กหญิงรติรัตน์ ปรีชาเดชม. 1/10
35.เด็กชายธีรดนย์ เดชหาญสถิตม. 1/11
36.เด็กหญิงกันยาวีร์ จิตรศรันย์ม. 1/11
37.เด็กหญิงธนัขพร เรืองไพศาลม. 1/11
38.เด็กหญิงสุนิสา ผลโพธิ์ม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุจินันท์ ทองใหญ่