ภาษาจีน 1C1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพลอยดาว สุวรรณประเสริฐม. 1/9
2.เด็กชายปวริศ ปานฉิมม. 1/9
3.เด็กชายวันนพ วิลัยรักษ์ม. 1/9
4.เด็กชายธนกฤติ ศรีสันต์ม. 1/9
5.เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ปรีชาม. 1/9
6.เด็กหญิงอริสา แซ่ลิ้มม. 1/9
7.เด็กหญิงปลัฎฏา ลักษณะวิลาสม. 1/9
8.เด็กหญิงณัฐรดา นวลสีทองม. 1/9
9.เด็กหญิงลภัสรดา ศิริเกษม. 1/9
10.เด็กหญิงกฤติยา สิงห์ลอม. 1/9
11.เด็กหญิงยินดี แย้มจำนงค์ม. 1/9
12.เด็กหญิงนภชนก วรรณเพิ่มพูลม. 1/9
13.เด็กหญิงบุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่นม. 1/9
14.เด็กหญิงณัฐพัชร์ เจริญงามเมืองม. 1/9
15.เด็กชายเติมทอง บุนนาคม. 1/10
16.เด็กชายอภิวัชร์ ปัณฐธนาพัฒน์ม. 1/10
17.เด็กชายเตชินท์ เวฬุวัฒน์ม. 1/10
18.เด็กชายธนธรณ์ วงศ์หนองแวงม. 1/10
19.เด็กหญิงพิมพิสา วอทองม. 1/10
20.เด็กหญิงนภัสสร จันทร์โอทานม. 1/10
21.เด็กหญิงอารดา นนตะพันธ์ม. 1/10
22.เด็กหญิงมัทนัน สงวนวงษ์ม. 1/10
23.เด็กหญิงไอรดา สุวรรณศัยม. 1/10
24.เด็กหญิงกานต์สิรี ญาณเกียรติพงศ์ม. 1/10
25.เด็กชายชิษณุพงษ์ วงษ์เกลี้ยงม. 1/11
26.เด็กชายธนกร พร้อมเกษรม. 1/11
27.เด็กชายนิธิศ ขาวดีม. 1/11
28.เด็กหญิงณัฐณิชา สร้อยนาคม. 1/11
29.เด็กหญิงปณิสรา ธาระวัยม. 1/11
30.เด็กหญิงเพชรมณี แซ่ตั้งม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่