ภาษาจีน 1B2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 37 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภัทรพล แสงพรมมาม. 1/2
2.เด็กหญิงปิยพัชร์ ชัยรังษีเลิศม. 1/2
3.เด็หญิงนรีรดา กรัดภิบาลม. 1/2
4.เด็กหญิงพรรษนันท์ สืบพงศ์พัฒนาม. 1/2
5.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ผาสุขพันธุ์ม. 1/2
6.เด็กหญิงอภิคุณี จตุรภัทรกิจม. 1/2
7.เด็กหญิงแองเจร่า เปโตรวิชม. 1/2
8.เด็กหญิงจิรวรรธ พายัพวัฒนวงษ์ม. 1/2
9.เด็กชายจารุกิตติ์ สุขถิ่นไทยม. 1/3
10.เด็กหญิงณัชชา วงศ์สวัสดิ์ม. 1/3
11.เด็กหญิงณิชาภัทร ทองเลิศม. 1/3
12.เด็กหญิงดลยาพร ปุริโตม. 1/3
13.เด็กหญิงแทนขวัญ สัตตรัตน์พงษ์ม. 1/3
14.เด็กหญิงธนวรรณ ยุทธนากุลม. 1/3
15.เด็กชายบดินทร์ ขาวงามม. 1/7
16.เด็กชายสุรพัศ จตุรงคปัญญาม. 1/7
17.เด็กชายแสนสิริ ลิ้มธีระยศม. 1/7
18.เด็กชายสิทธินันท์ ศศิทองม. 1/7
19.เด็กชายจารุวัฒน์ ภู่เอี่ยมม. 1/7
20.เด็กชายลัทธพล สุรเกียรติม. 1/7
21.เด็กชายวสุ เจริญวงศ์ม. 1/7
22.เด็กชายภาคิน ปิเตอร์ม. 1/7
23.เด็กหญิงภัคจิรา ดารักษ์ม. 1/7
24.เด็กหญิงสุวภัทร แสงจันทร์ม. 1/7
25.เด็กหญิงพัชรีวรรณ จารุวิจิตรรัตนาม. 1/7
26.เด็กหญิงพิชชาภา พรหมพฤกษ์ม. 1/7
27.เด็กหญิงธัญรวดี ภู่ทองม. 1/7
28.เด็กหญิงวรัชญา สิทธิโชติเดชาสกุลม. 1/7
29.เด็กชายคณิติน มีศรีม. 1/8
30.เด็กชายอิทธิเชษฐ์ รัตนาพันธ์ม. 1/8
31.เด็กชายพสิษฐ์ นิภัทร์วรกานต์ม. 1/8
32.เด็กชายธีรวุฒิ พงษ์อัคคศิราม. 1/8
33.เด็กชายจารุกิตติ์ ศรีสุชาติม. 1/8
34.เด็กชายญาณภัทร นิลสยามม. 1/8
35.เด็กหญิงปริยากร ดิลกรัตนพิจิตรม. 1/8
36.เด็กหญิงสุภาวรรณ จำปาเรืองม. 1/8
37.เด็กชายกิตติศักดิ์ หมู่พรมมาม. 1/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

37 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวขวัญเรือน สิงโต