ภาษาจีน 1B2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิรัฎฐวัฒน์ แก้วชูศรีม. 1/2
2.เด็กชายอธิป รัตนชายม. 1/2
3.เด็กหญิงณิชาพัชร์ เลิศธนสรรค์ม. 1/2
4.เด็กชายธนกฤต สีกองเสนม. 1/3
5.เด็กชายปัณณทัต นครภักดีม. 1/3
6.เด็กชายพชร ปกิตตาวัฒนศิริม. 1/3
7.เด็กชายรชธร อึ้งภากรณ์ม. 1/3
8.เด็กชายรพีภัทร ปิยาสิรินทร์ม. 1/3
9.เด็กหญิงกมลชนก สีคำม. 1/3
10.เด็กหญิงนันท์นภัส พีรนพวัฒน์ม. 1/3
11.เด็กหญิงนาราภัทร ตระกูลเศรษฐสิริม. 1/3
12.เด็กชายกิตติวิน ศรีนุ่นชุมม. 1/7
13.เด็กชายเขมพัชร เที่ยงสมบุญม. 1/7
14.เด็กชายคุณานนท์ ประทุมชัยม. 1/7
15.เด็กชายจตุรวิชญ์ กาญจนจักร์ม. 1/7
16.เด็กชายณัฏฐชานนท์ แก้วพลม. 1/7
17.เด็กชายณัฐนนท์ ศรีภิรมย์ม. 1/7
18.เด็กชายธนพงษ์ มะแป้นม. 1/7
19.เด็กชายธนยศ ชาวน่านม. 1/7
20.เด็กชายธัชธรรม ภิญญรัตน์ม. 1/7
21.เด็กชายภูมิพัฒน์ จารุวิจิตรรัตนาม. 1/7
22.เด็กชายภูเมธา เศตวธนาธรม. 1/7
23.เด็กชายวชิรวิชญ์ ก้งซ่าม. 1/7
24.เด็กชายเศรษฐศักดิ์ บำรุงศิลป์ม. 1/7
25.เด็กชายสุวิจักขณ์ วัฒนะนาวินรัตน์ม. 1/7
26.เด็กชายอิทธิกันต์ กิจไพศาลศักดิ์ม. 1/7
27.เด็กหญิงบงกชเนตร อ่อนละมูลม. 1/7
28.เด็กหญิงบุญญารัตน์ ตะเภาพงษ์ม. 1/7
29.เด็กชายเทพประทาน วงษ์สนิทม. 1/8
30.เด็กชายปพน เพ็งเรืองม. 1/8
31.เด็กชายปริญญา จันทนันท์ม. 1/8
32.เด็กชายรชต จันทร์เหลาม. 1/8
33.เด็กชายอัครญา ขำค้าม. 1/8
34.เด็กหญิงขวัญจิรา ยาหยีม. 1/8
35.เด็กหญิงชิชชญา เพชรรัตน์ม. 1/8
36.เด็กหญิงญาติกา เกตุอัมพรม. 1/8
37.เด็กหญิงณัฐชยา สัตย์ซื่อม. 1/8
38.เด็กหญิงนันท์นภัส ธีรรัตน์บงกชม. 1/8
39.เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงสารวัตรม. 1/8
40.เด็กหญิงสุนันทา กิมฮึงม. 1/8
41.เด็กหญิงอภิชญา สิงหราชม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

41 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูขวัญเรือน สิงห์โต