ภาษาจีน 1B1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 37 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพีรวิชญ์ ว่องตาประดิษฐ์ม. 1/2
2.เด็กชายจิตรภาณุ นาคทองม. 1/3
3.เด็กชายจิรายุ กี้ประสพสุขม. 1/3
4.เด็กชายชยพล ประยูรชาญม. 1/3
5.เด็กชายชยุต เจริญธรรมทัตม. 1/3
6.เด็กชายชินกฤต คำพวงม. 1/3
7.เด็กชายโชติวัต ศิลารักษ์ม. 1/3
8.เด็กชายฐปนวัฒน์ ธรรมเป็นศรีม. 1/3
9.เด็กชายณัฏฐภัสส์ พลายแก้วม. 1/3
10.เด็กหญิงญาณิศา ตาปัญญาม. 1/3
11.เด็กหญิงจิรภิญญา รถมณีม. 1/3
12.เด็กหญิงชญาภา ชมสวัสดิ์ม. 1/3
13.เด็กหญิงชัญญานุช ลอบมณีม. 1/3
14.เด็กหญิงญาณัจฉรา ศิรินารถม. 1/3
15.เด็กหญิงธัญพิชชา ดำริห์กล้าม. 1/3
16.เด็กหญิงเนตรอัปสร นันทธนาคารม. 1/3
17.เด็กหญิงพรรษมล เสรีวัตตนะม. 1/3
18.เด็กชายชนกันต์ วงค์สายาม. 1/7
19.เด็กชายจิตติภณ ทรงไตรม. 1/7
20.เด็กชายชุติพนธ์ ช่วยชูสุขม. 1/7
21.เด็กชายศุภฤกษ์ เธียรเงินม. 1/7
22.เด็กชายกรวิชญ์ จันทกูลม. 1/7
23.เด็กชายนนท์ปวิธ วีระบุรุษม. 1/7
24.เด็กชายจิรายุทธ ยศยิ่งยงม. 1/7
25.เด็กชายธนภูมิ ทรัพย์วิไลม. 1/7
26.เด็กชายภูมินทร์ จามวาศรีม. 1/7
27.เด็กหญิงรวิวรรณ วงศ์สว่างม. 1/7
28.เด็กหญิงกุลนันท์ ระยับแสงรุ้งม. 1/7
29.เด็กหญิงชญาดา กฤติโชติอนันต์ม. 1/7
30.เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยประเสริฐม. 1/7
31.เด็กหญิงอุทัยทิพย์ เสน่ห์พูดม. 1/7
32.เด็กชายภูริ ประชาสุขสินม. 1/8
33.เด็กหญิงปณิตา โพสาราชม. 1/8
34.เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงษ์พันธุ์เที่ยงม. 1/8
35.เด็กหญิงณัฐณิชา ชมภูหลงม. 1/8
36.เด็กหญิงปาริฉัตร เขียวเทศม. 1/8
37.เด็กหญิงรุจิกร ละมุลม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

37 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่