ภาษาจีน 1B1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงจันทรัสม์ พรบริบูรณ์ม. 1/2
2.เด็กหญิงพิชชาภา เลิศศุภกานต์กุลม. 1/2
3.เด็กชายกฤษฏิพัชระ เสริมผลม. 1/3
4.เด็กชายชลสิทธิ พิพัฒน์นรพงศ์ม. 1/3
5.เด็กชายธิติพัทธ์ อุดมวิริยะเสรีม. 1/3
6.เด็กชายพิทวัส สวนดีม. 1/3
7.เด็กชายภูศิษฎ์ วุฒิวระวงษ์ม. 1/3
8.เด็กหญิงกัญญาภัค ขนาดนิดม. 1/3
9.เด็กหญิงณัฏฐวี ทรัพย์พูลทวีม. 1/3
10.เด็กหญิงณิชาภัทร สง่าวงศ์ม. 1/3
11.เด็กหญิงนัชชา สุวรรณราชม. 1/3
12.เด็กหญิงพัชรพร โพธิมีชัยม. 1/3
13.เด็กหญิงภัทรานันท์ วงศ์ประทุมม. 1/3
14.เด็กหญิงสมิตรา เมธวัจน์ม. 1/3
15.เด็กหญิงสิริรัญญา แอบยิ้มม. 1/3
16.เด็กชายกรณ์ จงชาณสิทโธม. 1/7
17.เด็กชายคิมรวินทร์ มากแก้วม. 1/7
18.เด็กชายณัฐศักดิ์ เรืองฉิมมาม. 1/7
19.เด็กชายทิวัตถ์ มัลลิกนันท์ม. 1/7
20.เด็กชายธนภูมิ ประภาม. 1/7
21.เด็กชายนัธทวัฒน์ พูลภิบาลม. 1/7
22.เด็กชายปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุลม. 1/7
23.เด็กชายภูผา ทรงศิริม. 1/7
24.เด็กชายสิรสิต ตรีคูณสถิตม. 1/7
25.เด็กหญิงชุตินารถ บุญสุขม. 1/7
26.เด็กหญิงชุติมา ศศิทองม. 1/7
27.เด็กหญิงณิชาภา เอกนราพงศ์ม. 1/7
28.เด็กหญิงธัญทิพย์ พัฒนกิจสุนทรม. 1/7
29.เด็กหญิงเบญญา บุญวงค์ม. 1/7
30.เด็กหญิงพิมพิกา นมจันทร์ม. 1/7
31.เด็กหญิงภคจินต์ บุญอนงค์ม. 1/7
32.เด็กหญิงภัณฑิลา บุญญศิริวัฒน์ม. 1/7
33.เด็กหญิงรมย์รมิตา ทิพยจารุโภคาม. 1/7
34.เด็กหญิงศิริภัสสร วรธรรมาทิพย์ม. 1/7
35.เด็กชายก้องภพ ศุภกิจอำนวยม. 1/8
36.เด็กชายวรเมธ สีม่วงคำม. 1/8
37.เด็กชายศุภณัฐ ริมสมุทรไชยม. 1/8
38.เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญนกม. 1/8
39.เด็กหญิงกุลิสรา นาเมืองรักษ์ม. 1/8
40.เด็กหญิงมาลิณี หนูเผือกม. 1/8
41.เด็กหญิงศิริพรรษา ชาติดาม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

41 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุจินันท์ ทองใหญ่