ภาษาญี่ปุ่น 4C2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 37 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายปาราเมศ หลักแหลมม. 4/10
2.นายภาธร โคลงฉันท์ม. 4/10
3.นายจิราวุฒ เลาหะจินดาม. 4/10
4.นายภูรินทร์ มานะกิจภิญโญม. 4/10
5.นายธณภัทร์ ทองสิทธิ์ม. 4/10
6.นายปิยวัฒน์ แช่มนิลม. 4/10
7.นายชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ์ม. 4/10
8.นายภูพริษฐ์ ภัทรภูริภาสน์ม. 4/10
9.นายปณต กุศลสัตย์ม. 4/10
10.นายวิลสัน ลิ้มม. 4/10
11.นายวุฒิพงษ์ ท่วงทีม. 4/11
12.นายนรบดี หมอเมืองม. 4/11
13.นายภูตะวัน สมุหเสนีโตม. 4/11
14.นางสาวสรัญญา สุระเสนม. 4/11
15.นางสาวภูริณัฐ รุ่งระวิม. 4/11
16.นางสาวเพ็ญพิชชา กลับสูงเนินม. 4/11
17.นางสาวณัฐรินทร์ จารุนิลม. 4/11
18.นายธนกร เตียนพลกรังม. 4/12
19.นายธนกฤษ คำขันตีม. 4/12
20.นายธนภัทร นีอำมาตย์ม. 4/12
21.นางสาวอทิตยา ติมุลาม. 4/12
22.นางสาวยุพารัตน์ กุลมนต์ม. 4/12
23.นางสาวธนภรณ์ ภูตะวันนะม. 4/12
24.นางสาวธนศมล นาควิจิตรม. 4/12
25.นางสาวอนิญชนา สาวนายมม. 4/12
26.นายภูบดี ใคร่นุ่นภาม. 4/13
27.นายเทวา เจริญบุตรม. 4/13
28.นายจักริน ยืดยาวม. 4/13
29.นายณัฏฐ์กร รวดเงินม. 4/13
30.นายญาณเดช ธนินธัชกุลม. 4/13
31.นายอภิสิทธิ์ ทัพชารีม. 4/13
32.นายทัศนะพล อารงม. 4/13
33.นายวงศธร สร้อยทองม. 4/13
34.นางสาวพรชนก วะนานามม. 4/13
35.นางสาว.เพียรศรี มีลาภกิจม. 4/13
36.นางสาว.อนันตญา คงเมฆาม. 4/13
37.นางสาวอภิชญา อิฐานุประธานะม. 4/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30276

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวชวิศา คำชม