ภาษาญี่ปุ่น 4C2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 44 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายรัชชานนท์ กองสุขม. 4/10
2.นายฐิติ ธีระพงษ์วัฒนาม. 4/10
3.นายรัฐพล พามโพธิ์ม. 4/10
4.นายวิษณุพงษ์ โพธิ์ศรีม. 4/10
5.นางสาวธัญวรรณ พงษาปานม. 4/10
6.นางสาวลัดดาวัลย์ คงคำม. 4/10
7.นางสาวหทัยชนก จารย์สูงเนินม. 4/10
8.นางสาวปวีณา สอนเจริญม. 4/10
9.นางสาวเปมิกา ธาระเพ็ชรม. 4/10
10.นางสาวปุณณิกา ส่งแสงม. 4/10
11.นายชลลโรจน์ เรืองรุ่งโรจน์ม. 4/11
12.นายนิธิโชติ เทศรอดม. 4/11
13.นายกรชนก บุญกาญจน์ม. 4/11
14.นายฐิติพันธ์ ศรีจิวงษ์ษาม. 4/11
15.นายรัชตดิศย์ จิรังดาม. 4/11
16.นางสาวบุศญา ภูแผ่นนาม. 4/11
17.นางสาวชนาภา ชะนะนานม. 4/11
18.นางสาววรัชยา ปรากฏดีม. 4/11
19.นางสาวศศิกานต์ สุประไพกิจม. 4/11
20.นางสาวเกษศิรินทร์ เพ็ชรศิลาม. 4/11
21.นางสาวคีตภัทร ศรีเกตุม. 4/11
22.นางสาวญารินดา หวังเจริญม. 4/11
23.นายณัฐกานต์ แก้วศิริม. 4/12
24.นายณัฐพันธุ์ ศรีคำม. 4/12
25.นายแสนบุญ ศิริยศม. 4/12
26.นางสาวพรนภา บัวขวัญม. 4/12
27.นางสาวศิรษา จิระคูยุทธชัยม. 4/12
28.นางสาวสุณัฏฐา ผินแหม. 4/12
29.นางสาวชญานิศ มั่นสลุงม. 4/12
30.นายดรัสวิน เกษดำรงพันธ์ม. 4/13
31.นายภัทรุตม์ สายเกตม. 4/13
32.นายอนันตวิทย์ คำศรีเพ็ชรนภาม. 4/13
33.นายนครินทร์ สุขสวัสดิ์ม. 4/13
34.นายพัสกร สุ่มมาตย์ม. 4/13
35.นายอิทธิพล แก้วตระกูลโชติม. 4/13
36.นายพชธกร รักญาติม. 4/13
37.นางสาวเกตน์สิรี ศรีอำพันธ์ม. 4/13
38.นางสาวนิรชา สว่างเนตร์ม. 4/13
39.นางสาวกฤติกา ทรัพย์นาคม. 4/13
40.นางสาวกัณญาภัช อารีวงษ์ม. 4/13
41.นางสาวชญานุช ศรีผ่องบำรุงม. 4/13
42.นางสาวจิดาภา พูลเกษมม. 4/13
43.นางสาวมัลลิกา กากแก้วม. 4/13
44.นางสาวพิชามญชุ์ นุเสนม. 4/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30276

จำนวนที่รับ

44 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูหัทยา เกตุพานิช