ภาษาญี่ปุ่น 4C1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 42 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายศิวกร ศรีธัญรัตน์ม. 4/10
2.นายพีรพงศ์ ภิญญาสิริพรม. 4/10
3.นายธนวิทย์ สุขเจริญม. 4/10
4.นายศศิวัฒน์ สมบัติรุจิราม. 4/10
5.นางสาวณชนก ไพศาลสิริวงศ์ม. 4/10
6.นางสาวณิชา บัวทนงค์ม. 4/10
7.นางสาวศิริวรรณ ผ่านเมืองม. 4/10
8.นางสาวภาสิณี ศรียงยศม. 4/10
9.นางสาวลักษิกา กลิ่นทองม. 4/10
10.นายกานต์ดนัย หลั่งรวมมิตรม. 4/11
11.นายนราวุฒิ กลิ่นมาลีม. 4/11
12.นายพชรพล รักญาติม. 4/11
13.นางสาวกัญญารัตน์ พากเพียรม. 4/11
14.นางสาวช้องนาง ทองมากม. 4/11
15.นางสาวพอใจ จันทร์ละออม. 4/11
16.นางสาวศิรประภา นาคเกิดม. 4/11
17.นางสาวชัญญาพร สุขประเสริฐม. 4/11
18.นางสาวนคนันทินี ฮ่มป่าม. 4/11
19.นางสาวเอื้อกานต์ แซ่อึ้งม. 4/11
20.นายพัสกร ดอนระหาญม. 4/12
21.นายวิทยา จำมาม. 4/12
22.นายภูมิเกล้า ธนจารุพัฒน์ม. 4/12
23.นายนัฐพล ทองแป้นม. 4/12
24.นายฐิติวัฒน์ เส็นขาวม. 4/12
25.นายพัชรพล เนตร์ทิพย์ม. 4/12
26.นายยุทธนา เลาหวิวัฒนชัยม. 4/12
27.นางสาวอริยา สมบัติหอมม. 4/12
28.นางสาวประภาภรณ์ ทิพย์ประเสริฐม. 4/12
29.นางสาววีรดากร มั่งมีมากม. 4/12
30.นางสาวชนาพร แก้วก่ำม. 4/12
31.นางสาวสิริอัจฉริยา ชลธีม. 4/12
32.นางสาวกานต์ธิดา ทองนำม. 4/12
33.นางสาวญาณิศา บุญมาตย์ม. 4/12
34.นางสาวเอกปวีร์ รัตนกรม. 4/12
35.นายภูวดล ฟูทำม. 4/13
36.นายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 4/13
37.นายกิตติ ปิ่นวิเศษม. 4/13
38.นายณัฐวินท์ พินชุนศรีม. 4/13
39.นายสรัณย์ แซ่โค้วม. 4/13
40.นายไรวินทร์ ชูติสินธุม. 4/13
41.นางสาวเยาวลักษณ์ วิลัยลานม. 4/13
42.นางสาวนัยน์ภัค พรรณานิคมม. 4/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30275

จำนวนที่รับ

44 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • ครูศิรินทร์ คนซื่อ