ภาษาญี่ปุ่น 4C1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายธนกร ศรีวรรณวิทย์ม. 4/10
2.นายวีรภัทร ทองดีนอกม. 4/10
3.นายติณณ์อนนต์ บัณทิธาดาวิทย์ม. 4/10
4.นายพงศธร สายสูงม. 4/10
5.นางสาวกัลยกร ตัถยานุกูลม. 4/10
6.นางสาวนภัสนันท์ ศรีหิรัญม. 4/10
7.นางสาวสุวภัทร ศิรินามม. 4/10
8.นางสาวอรนิช เข็มแก้วม. 4/10
9.นางสาวขวัญมนัส สินทองชลธีม. 4/10
10.นางสาวดนิสา จิตรพันธ์ม. 4/10
11.นางสาววรรณนิสา ชำนาญปืนม. 4/11
12.นางสาวสิรพัชร พึ่งพักม. 4/11
13.นางสาวชนกนันท์ ศรีนาคม. 4/11
14.นางสาวอรนิชา สิริสุทธิ์ม. 4/11
15.นางสาวอภิสรา ชัยมงคลม. 4/11
16.นางสาวเนตรสิริ ศิลลาม. 4/11
17.นางสาวแพรวา เอกเพ็ชร์ม. 4/11
18.นางสาวธันยธรน์ ฮุนพานิชม. 4/11
19.นางสาวพิรดา แก้วนครม. 4/11
20.นางสาวเกร็ดแก้ว ผิวอ่อนม. 4/11
21.นางสาวชุติกาญจน์ พูลผลรุ่งเรืองม. 4/11
22.นางสาวธนสพร ภัทรบุญม. 4/11
23.นางสาววริษฐา กิจธนาคมม. 4/11
24.นายอติวิชญ์ อาสิญจ์พรม. 4/12
25.นายปิยรัช ฉัตรวรงค์ม. 4/12
26.นางสาวชลดา มีมูลม. 4/12
27.นางสาวชนาภา สังข์แก้วม. 4/12
28.นางสาวธัญชนก ก้อนมณีม. 4/12
29.นางสาวจุฑาริณี ชูเจริญม. 4/12
30.นางสาวพรนภัส ปิ่นแก้วม. 4/12
31.นางสาวพัชราพร คณาจันทร์ม. 4/12
32.นางสาวฉรินทร์ดา บุญกลิ่นม. 4/12
33.นางสาวศิวพร พลทัพม. 4/12
34.นางสาวพิมพกานต์ บุญปลูกม. 4/12
35.นางสาวทักษพร นาคประเสริฐม. 4/12
36.นายยศศักดิ์ ประสงค์สุขม. 4/13
37.นายภคพัศ มาฉิมมีม. 4/13
38.นางสาวมัณฑิตา ระวิโรจน์ม. 4/13
39.นางสาวศรสวรรค์ สังข์อ่องม. 4/13
40.นางสาววีรญา มีศรีม. 4/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30275

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวศิรินทร์ คนซื่อ