ภาษาญี่ปุ่น 4B2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 37 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายอัษฎาวุธ เกิดคล้ายม. 4/5
2.นายภีรเณศ ภัทรภูริภาสน์ม. 4/5
3.นายลภัสพล นนคำภาม. 4/5
4.นายรัฐ ปะทีปะวณิชม. 4/5
5.นางสาวธมนวรรณ ธงศิลาม. 4/5
6.นายจิรศักดิ์ ทุมบาลม. 4/6
7.นายธนพล มาตย์สุริย์ม. 4/6
8.นายธนกฤต ธรรมบุตรม. 4/6
9.นายกษิดิศ วีระกาญจนพงษ์ม. 4/6
10.นางสาวทานตะวัน ลีลาผาติกุลม. 4/6
11.นางสาวธันย์สุตา ฐากรณ์ธนากิตติ์ม. 4/6
12.นางสาวกรณิส สงวนวงษ์ม. 4/6
13.นายศิวัจน์ วรกิตตสวัสดิ์ม. 4/7
14.นางสาวฐานิพาย์ ดำรงศักดิ์ตระกูลม. 4/7
15.นางสาวสิริยากร พันธุ์เขตรกิจม. 4/7
16.นายกชพงศ์ สารีพิมพ์ม. 4/14
17.นายอนุวัฒน์ กาลจักษ์ม. 4/14
18.นายสิรวิชญ์ สิมตะมะม. 4/14
19.นายชนพัฒน์ หยูศรีม. 4/14
20.นายฐิติพงศ์ สุปริญญาศาสตร์ม. 4/14
21.นายภัทรพล เพชรฤทธิ์ม. 4/14
22.นายสุรเชษฐ์ โพธิสารม. 4/14
23.นายกิติ พันเทศม. 4/14
24.นายคมกริช อ่ำสำอางค์ม. 4/14
25.นายฉลองชัย เสียงเลิศม. 4/14
26.นายธนกฤต แพงโคตรม. 4/14
27.นายปิยพัทธ์ เมืองรีม. 4/14
28.นายพิชาภพ ยุ่นแก้วม. 4/14
29.นายภานุสิทธิ์ พงษ์ผาม. 4/14
30.นายรณกฤต แพงโคตรม. 4/14
31.นายรพีภัทร์ ทองดีม. 4/14
32.นายวรพล เหล่าพิชิตม. 4/14
33.นายวราเทพ ศรีวงศ์ราชม. 4/14
34.นายวัฒนพงษ์ บุญใหญ่ม. 4/14
35.นายศิริมงคล จงเสริมกลางม. 4/14
36.นายสมศักดิ์ ศิริพัฒน์ม. 4/14
37.นายสุรเกียรติ ชอบการม. 4/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30274

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวชวิศา คำชม