ภาษาญี่ปุ่น 4B2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 39 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายปฐมพร พรภิญโญม. 4/5
2.นายยศพล สืบฤกษ์ม. 4/5
3.นายสรวิชญ์ สุทธิประภาม. 4/5
4.นายนันทพัทธ์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 4/5
5.นายวริศ ธรรมศักดิ์ม. 4/5
6.นายจีรภัทร สกุลทรัพย์วัฒนาม. 4/5
7.นายไวทย์ ทองทุมม. 4/5
8.นายศุภณัฐ โคตรธารินม. 4/5
9.นางสาวธีรารัตน์ โกมลอิทธิโรจน์ม. 4/5
10.นางสาวภัทรพร พานิชวัฒนาม. 4/5
11.นางสาวนพัตธร สมอุ่มจารย์ม. 4/5
12.นางสาวชุติกาญจน์ หนูเอียดม. 4/5
13.นางสาวจินตภัค บุญอนงค์ม. 4/5
14.นางสาวธนพร พรมศรีม. 4/5
15.นางสาวพันธิตรา ศรีพงษ์สุทธิ์ม. 4/5
16.นายพสธร โนเลี่ยมม. 4/6
17.นายโสภณวิชญ์ เกิดพูลม. 4/6
18.นายภูชิสส์ ภาชนะกาญจน์ม. 4/6
19.นายปุญญพัฒ ขันติยูม. 4/6
20.นางสาวยลดา อินทร์หมุดม. 4/6
21.นางสาวศรุตารี กุลธำรงม. 4/6
22.นางสาวศิราณี สีเขียวม. 4/6
23.นางสาวพันธิตรา สิงห์ชัยม. 4/6
24.นางสาวสาริศา ศรีตะวันม. 4/6
25.นายปรัชญา โตเพ่งพัฒน์ม. 4/7
26.นายพีระพล ธีรไกรศรีม. 4/7
27.นายกรรชัย เกษกำจรม. 4/7
28.นายณภัทร กุลไพจิตรม. 4/7
29.นายรัชชภูมิ ไชยมิ่งม. 4/7
30.นายอนาวิล หยงสตาร์ม. 4/7
31.นายเกษมสันต์ เจริญยิ่งม. 4/7
32.นางสาวเณรัญญา เย็นระยับม. 4/7
33.นางสาวธิตาภรณ์ แหนคำม. 4/7
34.นางสาวเพ็ญพิชชา บัวคงม. 4/7
35.นางสาววรัชยา วงษ์เพชร์ม. 4/7
36.นางสาวพัชรลดา หรั่งเล็กม. 4/7
37.นางสาวธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 4/7
38.นางสาวพัณณ์ชิตา ธีรพัฒนโรจน์ม. 4/7
39.นางสาวอุษณา ฟักแสงม. 4/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30274

จำนวนที่รับ

42 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • ครูหัทยา เกตุพานิช