ภาษาญี่ปุ่น 4B1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 43 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวธาวัลย์ นาคงามม. 4/5
2.นางสาวนภัคศร สิงห์คำม. 4/5
3.นายรชต คำมีม. 4/6
4.นายบดินทร์ ภูมิสถานม. 4/6
5.นายสุรวุฒิ นิลเพ็ชรม. 4/6
6.นายเจษฎากร สิงห์ษาม. 4/6
7.นายอภิสิทธิ์ หล้าดีม. 4/6
8.นางสาวตวงทอง เย็นอารมย์ม. 4/6
9.นางสาวไรวินท์ ถิรวุฒิธนาดุลม. 4/6
10.นายปิยะชาติ วัชรวัฒนากุลม. 4/7
11.นายวชิรญาณ์ การเพียรม. 4/7
12.นายอรรถพล คำเครือม. 4/7
13.นางสาวยวิษฐา เจือวงค์ม. 4/7
14.นางสาวปรีณาพรรณ ศิริวัฒน์ม. 4/7
15.นางสาวนันท์นภัส จันทร์บุญม. 4/7
16.นางสาวอรพินท์ เขตสินบุญม. 4/7
17.นายธีรวัฒน์ กรจักร์ม. 4/14
18.นายศิวรัฐ อภินันทชาติม. 4/14
19.นายศุภกร ฉัฐธนาพิพัฒน์ม. 4/14
20.นายสิทธิพร สิงโหพลม. 4/14
21.นายสิรวิชญ์ ด้วงนางม. 4/14
22.นายสุรชัย ภูต้องใจม. 4/14
23.นายสุรโรจน์ กอมณีม. 4/14
24.นายกล้าณรงค์ เจริญวัยม. 4/14
25.นายจตุพร นพคุณม. 4/14
26.นายจารุวัฒน์ ไผ่ป้องม. 4/14
27.นายชัยวัฒน์ แซ่ใช่ม. 4/14
28.นายชัยวัฒน์ หนักแน่นม. 4/14
29.นายเชษฐวิทย์ ดานะม. 4/14
30.นายณัฐพล เที่ยงดีฤทธิ์ม. 4/14
31.นายธนกร ปรางทองม. 4/14
32.นายนพอนันต์ เดชทวีธนไพศาลม. 4/14
33.นายบุญฤทธิ์ สามารถม. 4/14
34.นายเบญจา ขันทองม. 4/14
35.นายพิชิตพล น้อยอุทัยม. 4/14
36.นายภูชิต ฉิมนอกม. 4/14
37.นายภูดิศ สาครม. 4/14
38.นายภูมิศักดิ์ นนเลาพลม. 4/14
39.นายเมืองไทย ภู่กันม. 4/14
40.นายวงศกร การบรรจงม. 4/14
41.นายวงศกร คุ้มครองม. 4/14
42.นายวุฒิศักดิ์ จันทพันธ์ม. 4/14
43.นายศิริกานต์ หิตะโกวิทม. 4/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30273

จำนวนที่รับ

42 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูศิรินทร์ คนซื่อ