ภาษาญี่ปุ่น 4B1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายทยาวัฒน์ ทรงเจริญสุขม. 4/5
2.นายกิตติธัช พลายแก้วม. 4/5
3.นายณนน์ จงชาณสิทโธม. 4/5
4.นายองค์กร ทองพิทักษ์ม. 4/5
5.นายรวิภัทร โคจิมะม. 4/5
6.นางสาวรษิกา แววกุดเรือม. 4/5
7.นางสาวสุภัสสรา สมัญญาม. 4/5
8.นางสาวพิมพ์ลภัส จริยวิวัฒน์ม. 4/5
9.นางสาวกฤษณา ผลดีม. 4/5
10.นางสาวภาสินี ล้อมจันทร์ม. 4/5
11.นางสาวรมิตา ตั้งวศินกุลม. 4/5
12.นางสาวณิภา สมถะเขตการณ์ม. 4/5
13.นางสาวปุณณิศา บุญเนืองม. 4/5
14.นายวรเมธ ช้างเนียมม. 4/6
15.นายณัฏชนนท์ แผนพุทธาม. 4/6
16.นายตั้งปณิธาน สมภักดีม. 4/6
17.นายกฤชทิพย์ กฤชเพชรรัตน์ม. 4/6
18.นายกฤษนล เนียมสอนม. 4/6
19.นายอนันดา คงเกิดม. 4/6
20.นางสาวกรรณิการ์ น้อยอามาตย์ม. 4/6
21.นางสาวบรรณฑรวรรณ นาคช่วยม. 4/6
22.นางสาวสุภัสสร จิตต์อาจหาญม. 4/6
23.นางสาวบวรรัตน์ หลิมเจริญม. 4/6
24.นางสาวพรพรรณ สารสุวรรณม. 4/6
25.นายสรวิศ แปงมาม. 4/7
26.นายปฏิมากร สุทาบุญม. 4/7
27.นายวิทวัช เกิดเพิ่มม. 4/7
28.นายธัญกร อีซาม. 4/7
29.นายชายติกรณ์ ถาเรืองโคตรม. 4/7
30.นายอติชาต ณม. 4/7
31.นายปรัชญ์ ฉิมพลีม. 4/7
32.นางสาววชิรญาณ์ ปรากฎวงษ์ม. 4/7
33.นางสาวมาริสา นามหิรัญม. 4/7
34.นางสาวพิมพ์อักษร ภูครองนาคม. 4/7
35.นางสาวอภิสรา ชลประสิทธิ์ม. 4/7
36.นางสาวฐิตินันท์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ม. 4/7
37.นางสาวจอมสุดา ทศานนท์ม. 4/7
38.นางสาวชนาภา ทัศนนพนันท์ม. 4/7
39.นางสาวภัทรพร นิลเต่าม. 4/7
40.นายภูริ หงษ์เวียงจันทร์ม. 4/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30273

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวศิรินทร์ คนซื่อ