ภาษาญี่ปุ่น 4A2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 45 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายณัฐกิตติ์ สงครามม. 4/1
2.นายเจนธนรักษ์ อาภาจรัสม. 4/1
3.นางสาวนภัสสร สะเลมันม. 4/1
4.นางสาวมณฑนันท์ กุลพาณิชย์ม. 4/1
5.นางสาวสลิลรดา ลาภธนวรกุลชัยม. 4/1
6.นางสาวอัญวีณ์ กิตติอัญญาพัฒน์ม. 4/1
7.นางสาวอริสา นุชประมูลม. 4/1
8.นายพสิษฐ์ ศรีอินทรสุทธิ์ม. 4/2
9.นายพงศธร ดอนเหลือมม. 4/2
10.นางสาวธัชชา เชียร์สมสุขม. 4/2
11.นางสาวศุภิสรา วรพฤกษ์จารุม. 4/2
12.นางสาวทิพย์จุฑา สืบศิริม. 4/2
13.นางสาวกุมตะวัน สมจิตต์ม. 4/2
14.นางสาวฐิดาพร สามีม. 4/2
15.นายชญานนท์ ศกุนตานุรักษ์ม. 4/3
16.นายสรกิจ ศรีแก้วม. 4/3
17.นายปภพ ศรีสนองม. 4/3
18.นายธนะสิทธิ์ ภัคคะอนันต์ชัยม. 4/3
19.นายฌล วรดีม. 4/3
20.นายพัชรพล วรรณะประโพธิ์ม. 4/3
21.นางสาวฐิดายุ พึ่งธรรมม. 4/3
22.นางสาวนวพร มั่นเปล่งม. 4/3
23.นางสาวญาตาวีร์ ศรีวัชรวงศ์ม. 4/3
24.นางสาววรินทร์ธร ทองวิจิตรม. 4/3
25.นางสาวรัตน์ติยาภรณ์ หมั่นเขตรกิจม. 4/3
26.นายพสุรัตน์ อภิรักษ์โชติศิริม. 4/4
27.นายกิตตินันท์ บุญบริบูรณ์ม. 4/4
28.นายพลภัทร สุเหร็นม. 4/4
29.นายอิทธิพัฒน์ ชูราม. 4/4
30.นายภัทรดนัย โอมากม. 4/4
31.นายระพีพัฒน์ จันทร์คูเมืองม. 4/4
32.นายกิตติธัช เลิศวานิชย์กุลม. 4/4
33.นายกิตติภพ กิจดำเนินม. 4/4
34.นายณัชกฤช ชาไทยม. 4/4
35.นางสาวอรนลิน สุขสบายม. 4/4
36.นางสาวธัญยธรณ์ วรมงคลม. 4/4
37.นางสาวคัมภิรดา คำจ้อยม. 4/4
38.นางสาวมธุรส วิทยาขจรศาสตร์ม. 4/4
39.นางสาวรักษิณา น่วมเจริญม. 4/4
40.นางสาวสุรภา ศรีสุขม. 4/4
41.นางสาวปัณฑิตา สกุลดำรงค์พานิชม. 4/4
42.นางสาวณัฐธิดา เพชรยาบาลม. 4/4
43.นางสาวรัตนากร โชขุนทดม. 4/4
44.นางสาวจิรา พวงวาสนาม. 4/4
45.นางสาวนริศรา เปรมเสถียรม. 4/4

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30272

จำนวนที่รับ

45 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูหัทยา เกตุพานิช