ภาษาญี่ปุ่น 4A2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 28 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายธนบูรณ์ วิศรียาม. 4/1
2.นายธัญพิสิษฐ์ พลอุทัยม. 4/1
3.นางสาวณัฐนิช ศิวะทรานนท์ม. 4/1
4.นางสาวพิชญา สายบุญรอดม. 4/1
5.นางสาวศศิกานต์ ชุ่มทรวงม. 4/1
6.นายธนกฤต พวงเข็มขาวม. 4/2
7.นายปุญญพัฒน์ สุรเกียรติกำจรม. 4/2
8.นายภุชิสส์ นาคมอญม. 4/2
9.นายปฏิภาณ อาษาม. 4/2
10.นายพชรพล ป้องแก้วม. 4/2
11.นางสาวณัฐริกา กุลทนันท์ม. 4/2
12.นางสาวชิษณุชา สุรศักดิ์ศิลปม. 4/2
13.นางสาวพรนภัส พุฒพลม. 4/2
14.นางสาวอริยา ทันโสม. 4/2
15.นางสาวจุฑามาศ ชาวยศม. 4/2
16.นางสาวอภิชญา อาภาภิรมม. 4/2
17.นายภีรพันธ์ จันทร์เป้ม. 4/3
18.นายติณณ์ คีรีรัตน์ม. 4/3
19.นายเจตริน จันตระกูลชัยม. 4/3
20.นายพิชาภพ รักษาบุญม. 4/3
21.นายศุภกร มุทธาจรัสกุลม. 4/3
22.นางสาวณัฏฐ์ธัญรดา มากสุวรรณ์ม. 4/3
23.นางสาวพัชริดา แซ่คูม. 4/3
24.นายภูธเนศ บุญประเสริฐม. 4/4
25.นายบุริศร์ ชาติชำนิม. 4/4
26.นายวัฒนวงศ์ เทพวรรณ์ม. 4/4
27.นายวฤษณิ์ ทับทิมม. 4/4
28.นางสาวนราทร เบญจฤทธิวงศ์ม. 4/4

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30272

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

12 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวชวิศา คำชม