ภาษาญี่ปุ่น 4A1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายอุกฤษฏ์ ทองเรืองม. 4/1
2.นางสาวสุรัญชนา เรืองฤทธิ์ม. 4/1
3.นางสาวกัญญาณัฐ บัวศรีม. 4/1
4.นางสาวชนัญญา พลิคามินม. 4/1
5.นางสาวอริสรา วีรวินันทนกุลม. 4/1
6.นางสาวสิริกร กิตติศุภลักษณ์ม. 4/1
7.นายเทวินทร์ สีรยาภรณ์ม. 4/2
8.นายวีรากร หาญพัฒนากิจม. 4/2
9.นายธเนศพล น้อยเหนื่อยม. 4/2
10.นางสาวธนัชญา สุขเกษมม. 4/2
11.นางสาวพิชญาวี คงจำปีม. 4/2
12.นางสาวสมหทัย ตันทรงเจริญม. 4/2
13.นางสาวธันย์ชนก จันทร์สีชังม. 4/2
14.นางสาวเพชรลดา คำใจพูลม. 4/2
15.นางสาวนันท์นภัส กันทะขู้ม. 4/2
16.นายสาธิต คนเทศม. 4/3
17.นายจักรพงศ์ ไตรยางค์ม. 4/3
18.นายภูธเนศ เพชรไกรม. 4/3
19.นายภูวนัตถ์ วัฒนเสถียรม. 4/3
20.นางสาวภัคธีมา จิตวิบูลย์ม. 4/3
21.นางสาวภารดี ยามผาสุขม. 4/3
22.นางสาวสุดารัตน์ ศรีประดู่ม. 4/3
23.นางสาวพรรณธนสุดา เดชสุภาม. 4/3
24.นางสาวอรัชพร ฉุยฉายม. 4/3
25.นางสาวสุชัญญา เพ็ชรแก้วม. 4/3
26.นางสาวธรารี วิรัตน์ตนะม. 4/3
27.นางสาวธีรกานต์ ยิ่งแม่นอาจม. 4/3
28.นายกฤศณัฏฐ์ ดำริห์ชอบม. 4/4
29.นายณัฐภัทร ค้ำชูม. 4/4
30.นายสุกฤษฎิ์ ฐิติรัตน์สกุลม. 4/4
31.นายธรรมชาติ วงษ์งามม. 4/4
32.นายพสิษฐ์ อุดมวิริยะเสรีม. 4/4
33.นายฉัตรเพชร โมระกรานต์ม. 4/4
34.นายยุรเวชร์ วรวัฒนเศรษฐ์ม. 4/4
35.นายชานนท์ คงนาคม. 4/4
36.นางสาวภูฟ้า กันทะวงศ์ม. 4/4
37.นางสาวชัชฎาภรณ์ สุทธิสวัสดิ์กุลม. 4/4
38.นางสาวกัณฑ์กนก เกิดแก่นม. 4/4
39.นางสาวอิสริยา เสนาปินม. 4/4
40.นางสาวอลิสา ยำบ๊ะม. 4/4

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30271

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวศิรินทร์ คนซื่อ