ภาษาญี่ปุ่น 4A1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 45 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายปกรณ์ สังวาลเดชม. 4/1
2.นายอัษฎาวุธ อารีม. 4/1
3.นายปิยะพัฒน์ วัชรวัฒนากุลม. 4/1
4.นายอนุรักษ์ ระวังพาลม. 4/1
5.นายสิรภพ ศรีชูม. 4/1
6.นายศรัณยู เจริญศรีม. 4/1
7.นางสาวกชกร แย้มโสมม. 4/1
8.นางสาวหิรัญญากรณ์ หิรัญม. 4/1
9.นางสาวอารดา จีระผดุงเกียรติม. 4/1
10.นายพีรพันธ์ ศิริสินอุดมกิจม. 4/2
11.นายอเนชา จิตต์เกษมม. 4/2
12.นายชนพัฒน์ เขียวแก้วม. 4/2
13.นายสรวิชญ์ ไชยพงษ์ม. 4/2
14.นายธนสิษฐ์ โภคพูลม. 4/2
15.นายภูมิฐาน สวัสดีม. 4/2
16.นายวริศ อำภาม. 4/2
17.นายภูมิผา เชี่ยวสมุทรม. 4/2
18.นายจิรายุ สุขโขม. 4/2
19.นายณัฐภัทร ประกอบทรัพย์ม. 4/2
20.นางสาวกฤติมา สกุลเมืองม. 4/2
21.นางสาวณัฐณิชา ประเสริฐม. 4/2
22.นางสาวปพิชญา สุขประสงค์ม. 4/2
23.นางสาวอภิญญา อยู่เล็กม. 4/2
24.นางสาวกนกอร นาเจริญม. 4/2
25.นางสาวริษฎี เขื่อนสุวรรณม. 4/2
26.นางสาวสิรินดา มะมาม. 4/2
27.นางสาวอรนลิน อารีย์ม. 4/2
28.นายสิทธิโชค วรคันทักษ์ม. 4/3
29.นายธนพล ศักดิ์สวัสดิกุลม. 4/3
30.นายสุวิจักขณ์ วิตตินานนท์ม. 4/3
31.นายธันฐภัทร์ อภิสิงห์ม. 4/3
32.นายนาวีวัฒน์ พฤกพัฒนาชัยม. 4/3
33.นายวิชชากร ห้วยนุ้ยม. 4/3
34.นายภาสวิชญ์ ห้าวหาญม. 4/3
35.นายชยธร ฉายรักษาม. 4/3
36.นางสาวนภัสวรรณ คำภูมีม. 4/3
37.นางสาวภานุมาศ ประนิธิม. 4/3
38.นางสาวภัณฑิรา พักแพรกม. 4/3
39.นางสาวธิษณา ปัสสาคำม. 4/3
40.นางสาวสุภิสรา วงศ์วิทวัสม. 4/3
41.นางสาวณัฐพร ยนต์ศิริม. 4/3
42.นายภราเดช เดชไพบูลย์ยศม. 4/4
43.นายปัณณวิชญ์ สินวัชรพิทักษ์ม. 4/4
44.นางสาวพัณณิตา คำยนต์ม. 4/4
45.นางสาวอภิศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ม. 4/4

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 30271

จำนวนที่รับ

45 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูศิรินทร์ คนซื่อ