ภาษาจีน 4C2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 44 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายจิตตกานต์ ปัญญสินม. 4/10
2.นายนรวัฒน์ จิตต์ประเสริฐม. 4/10
3.นายวีรภัทร จันทร์พุ่มม. 4/10
4.นางสาวณัฐนันท์ พูลทองม. 4/10
5.นางสาวพรชนก วรโรจนศิริม. 4/10
6.นางสาวภควดี ทองดีม. 4/10
7.นางสาวกัลย์สุดา พุทธรักษาม. 4/10
8.นางสาวขจีพรรณ บัวนาคม. 4/10
9.นางสาวปุณญดา นุชเนื่องม. 4/10
10.นางสาวสุดารัตน์ ทองหล่อม. 4/10
11.นางสาวนริศรา หอมจันทร์ม. 4/10
12.นางสาวภัทรดา อยู่เจริญม. 4/10
13.นางสาวสุภิสรา บุญบรรดาลม. 4/10
14.นายชินดนัย สายสิงห์ม. 4/11
15.นายณัฐชานนท์ นนทูลม. 4/11
16.นายนรบดี พร้อมสิ้นม. 4/11
17.นายคณิศร ไกรกรุงม. 4/11
18.นายวทัญญู ทองหล่อม. 4/11
19.นางสาวลลิตา ปึ้งผลพูลม. 4/11
20.นางสาวปาริฉัตร โทนขุนทดม. 4/11
21.นางสาวลลดา ปานจันทร์ดีม. 4/11
22.นางสาวพิรดาพร สิงห์เหลืองม. 4/11
23.นางสาวขวัญจิรา บุญเลิศม. 4/11
24.นางสาวสุภัชชา มะวงค์ม. 4/11
25.นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิเวชม. 4/11
26.นายชิษณุพงศ์ วันคนองกิจม. 4/12
27.นายสมยศ สร้อยระย้าม. 4/12
28.นายศุภกร คณาจันทร์ม. 4/12
29.นายจิราวุฒิ พันธสุขม. 4/12
30.นายฐานทัพ สุตลาวดีม. 4/12
31.นายภูริต อิ่มใจม. 4/12
32.นายภูรินท์ ธรรมสาส์นม. 4/12
33.นายอนุภัทร ปิยจันทร์ม. 4/12
34.นางสาวพิมพกานต์ แก้วพิลึกม. 4/12
35.นางสาวสุภัสสรา ตันตราชัยม. 4/12
36.นายศิริพงศ์ แก่นจันทร์ม. 4/13
37.นายสุคนธิ์ คันศรม. 4/13
38.นายอิทธินันท์ อุ่นสมัยม. 4/13
39.นางสาวพรชนก ไชยโยม. 4/13
40.นางสาวกานต์ชนก นามวงศ์ม. 4/13
41.นางสาวจาณิสตา ยองม. 4/13
42.นางสาวปิยะฉัตร โฉมบุตรม. 4/13
43.นางสาวไอลดา แสงย้อยม. 4/13
44.นางสาวนริศรา เภาพานม. 4/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

44 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูขวัญเรือน สิงห์โต