ภาษาจีน 4C2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายธนชาติ ภุมมาลีม. 4/10
2.นายปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่นม. 4/10
3.นายชนินทร สระแก้วม. 4/10
4.นางสาวพิชชา จิรธาดาพรม. 4/10
5.นางสาวพัทธาณันท์ สิงสุขม. 4/10
6.นางสาวธาวินี สุขเกษมม. 4/10
7.นางสาวทิวาวรรณ เจริญวงศ์ม. 4/10
8.นายวิชปาล อามาตย์ม. 4/11
9.นายรัตนโชติ ปวงประชังม. 4/11
10.นายรัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติม. 4/11
11.นายศุภกิจ ใจดีม. 4/11
12.นายธนบดี เจริญใจม. 4/11
13.นายธรรศ กวางเส็งม. 4/11
14.นางสาวเพชราศรณ์ เพ็งแจ่มม. 4/11
15.นางสาวปาณิศา อภิรัตนานุสรณ์ม. 4/11
16.นางสาวฐิตาภรณ์ พงษ์นิมิตรม. 4/11
17.นางสาวบุศราภา ภู่แก้วม. 4/11
18.นางสาวเกษรา ปิยะชนกวงศ์ม. 4/11
19.นายวิชญะ สุภาสุดม. 4/12
20.นางสาวพัชรนันท์ มาแสวงม. 4/12
21.นางสาวสุพิชชา วิญญกูลม. 4/12
22.นางสาวเมธาพร จอนที่ภักดีม. 4/12
23.นางสาววิชญาพร จันทร์หอมม. 4/12
24.นางสาววนัชพร แก้วรุจินันท์ม. 4/12
25.นางสาวสุธิดา รุ่งศรีม. 4/12
26.นายธเนศพล มั่นทองคำม. 4/13
27.นายภูธเนศ ยังกมลโสภาม. 4/13
28.นายพชรดนัย เพชรน้ำทองม. 4/13
29.นายปฏิภาณ จารีย์ม. 4/13
30.นายพีรดนย์ จงรุ่งเรืองไสวม. 4/13
31.นายวรรธกะ พวงสุนทรม. 4/13
32.นางสาวณัฐณิชา จุลลวาทีเลิศม. 4/13
33.นางสาวปาณิศา ก๋งอุบลม. 4/13
34.นางสาวพิมพ์ญาดา นาคทรัพย์ม. 4/13
35.นางสาวพรปวีณ์ ศิริวงษ์ม. 4/13
36.นางสาวปนัดดา ลีลาเศรษฐกุลม. 4/13
37.นางสาว.วิสสุตา อายุวัฒน์ม. 4/13
38.นางสาวธีรกานต์ แก้วไสย์ม. 4/13
39.นางสาวณัฎฐณิชา หว่าหลิ่งต๊ะม. 4/13
40.นางสาวญานิศา ชื่นพลีม. 4/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวขวัญเรือน สิงโต