ภาษาจีน 4C1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 44 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายชนาภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ม. 4/10
2.นายอัครวิช ทัตตมนัสม. 4/10
3.นางสาวกฤติกา ยาดอว์ม. 4/10
4.นางสาวนิชาภา เชาว์กีรติกุลม. 4/10
5.นางสาวสุธาภรณ์ สรวงศิริม. 4/10
6.นางสาวสุภาภรณ์ ทีน้ำคำม. 4/10
7.นางสาวณัฏฐ์กฤตา ฉิมบุญม. 4/10
8.นางสาวลักษณพร ศรีสุวรรณม. 4/10
9.นางสาวเรตินา พัดทองม. 4/10
10.นางสาวพิรุณพลอย อัจฉรานิวัฒน์ม. 4/10
11.นางสาววณิชยา สมรักษ์ม. 4/10
12.นายเอเซีย สิโนทกม. 4/11
13.นายพราหมณิน ณ พัทลุงม. 4/11
14.นางสาวชญานิศ โพธิ์เกิดม. 4/11
15.นางสาวทักษพร มาบางครุม. 4/11
16.นางสาวพนินันท์ นพศรีม. 4/11
17.นางสาวชลดา ยิ่งเรงเริงม. 4/11
18.นางสาวชลธิชา นิลพันธ์ม. 4/11
19.นางสาวลักษิกา คว้าพงศ์ไพฑูรย์ม. 4/11
20.นางสาวกัญญาพัชร นิลบุตรม. 4/11
21.นายณัฐพล สุจริตม. 4/12
22.นายนนทพงศ์ ถือพุทธม. 4/12
23.นายพงศ์ศรัณย์ เคล้าคลึงม. 4/12
24.นายอานนท์ ทองเรืองม. 4/12
25.นายธัญวุฒิ เลิศปัญญาวีรพลม. 4/12
26.นายปารเมศวรน์ จินารักษ์ม. 4/12
27.นายณัฐวุฒิ พริ้งพร้อมม. 4/12
28.นายพงศพัศ ประโคมม. 4/12
29.นางสาวกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 4/12
30.นางสาวคชภรณ์ สว่างทองหลางม. 4/12
31.นางสาววิไลทิพย์ สุขเจริญศรีม. 4/12
32.นางสาวพรชนก แก้วเข้มม. 4/12
33.นายธนพล จุทาม. 4/13
34.นายปราบดา บัวทองม. 4/13
35.นายพงษ์พรรษา อุทัยรัตน์ม. 4/13
36.นายพงษ์พิสุทธิ์ อามิตรม. 4/13
37.นายภูรินทร์ แสงเดือนม. 4/13
38.นายวรัญญ์ เครือบุตรม. 4/13
39.นายนราฤทธิ์ ว่องไวม. 4/13
40.นายพิทวัส เชิดชัยภูมิม. 4/13
41.นายธนากร ญาณพจน์ม. 4/13
42.นายแสนยากร ลิ้มธีระยศม. 4/13
43.นายปัณณทัต วงศ์มาลาวณิชม. 4/13
44.นางสาวเปมิกา ฉัตรโพธิ์ทองม. 4/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

44 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุจินันท์ ทองใหญ่