ภาษาจีน 4C1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายนภทีป์ แซ่เฮ้าม. 4/10
2.นายภูมิฟ้า ก้องกังวาลนทีม. 4/10
3.นายวงศกร คุณระวงค์ม. 4/10
4.นายวรวุฒิ รอดมีม. 4/10
5.นายสาริศ ฟุ้งสถาพรม. 4/10
6.นายพัทธภูมิภพ สุพรประดิษฐชัยม. 4/10
7.นางสาวนภัสวรรณ ศรีกำเหนิดม. 4/10
8.นางสาวนปภา พินิจสกุลม. 4/10
9.นางสาวนัศชนก อัศมเดชอภิชาม. 4/10
10.นางสาวดวงใจ อินเทพม. 4/10
11.นางสาวธิดากร สรรคเสรณีม. 4/10
12.นางสาวชญาภา รัตนเพ็ญม. 4/10
13.นางสาวกมลวรรณ มุติสมม. 4/10
14.นายนพสิทธิ์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 4/11
15.นายกิตติธัช กล้ายประยงค์ม. 4/11
16.นายธัชทฤต สิปปกรสินม. 4/11
17.นางสาวชุติกาญจน์ อมรพิศาลมิตรม. 4/11
18.นางสาวสุกัญญา ปาสารักษ์ม. 4/11
19.นางสาวแพรมาพร คำหงษ์ม. 4/11
20.นางสาวศิวีรัตน์ สุขสอาดม. 4/11
21.นางสาวญาตาวี ทาเอื้อม. 4/11
22.นางสาวธนพร เจริญโชติม. 4/11
23.นายพชร อันล้ำเลิศม. 4/12
24.นายกิตติธัช เสี้ยมแหลมม. 4/12
25.นายจักรภัทร ปัญญายงค์ม. 4/12
26.นางสาวเอสิตา สุขศรีบูรณ์อำไพม. 4/12
27.นางสาวยศวดี ไล่สัตรูไกลม. 4/12
28.นางสาวพีรญา ทองทาม. 4/12
29.นางสาวกชกร วอคเคอร์ม. 4/12
30.นางสาวพิชาพัชร์ วราธรวีรวัฒน์ม. 4/12
31.นางสาวภัคจิรา ราโชกาญจน์ม. 4/12
32.นางสาวณิชนันทน์ นาคทองม. 4/12
33.นางสาวณัฐนันท์ อินดีม. 4/12
34.นางสาวธมนพรรณ ธงศิลาม. 4/12
35.นางสาวพัณณิตา ตะเภาพงษ์ม. 4/12
36.นายจิราพิสิฐ พัชรเกษมอมรม. 4/13
37.นายอนุภัทร เอี่ยมเจริญสุขม. 4/13
38.นางสาวชนิกานต์ ประนอมมิตรม. 4/13
39.นางสาวนภัสสร สุวรรณรงค์ม. 4/13
40.นางสาวพิชชิมา ว่องสรรพการม. 4/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่