ภาษาจีน 4B2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 42 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายกฤต อำนาจจงจรูญม. 4/5
2.นายวรัญญู ปานจิ่งม. 4/5
3.นายชยพัทธ์ พีรนพวัฒน์ม. 4/5
4.นายณภัทร สกุลปักษ์ม. 4/5
5.นายสุภัทร คงอุไรม. 4/5
6.นางสาวมธุรดา รัตนานกม. 4/5
7.นางสาวณัฐยา เตชะวัฒนกิจกุลม. 4/5
8.นางสาววนัชชนก มูลเสนาม. 4/5
9.นางสาวปริตตา จิรวรวงศ์ม. 4/5
10.นางสาวนัทธมน นวลดีม. 4/5
11.นางสาวสุพัตรา นาใจเย็นม. 4/5
12.นายคุณานนท์ ชุมคงม. 4/6
13.นายปฏิภัทร ขำเนตรม. 4/6
14.นายภัทรนันท์ แก้วปลั่งม. 4/6
15.นายพศิน ประดิษฐดีม. 4/6
16.นายณัฐนุชา คนหลักม. 4/6
17.นายปัณณธร สอนอินทร์ม. 4/6
18.นายรัชชานนท์ พึ่งแสงจันทร์ม. 4/6
19.นายอรรถวุฒิ ดวงตาม. 4/6
20.นายปัณณธร พัฒนาตระกูลม. 4/6
21.นางสาวณัฐชยา รักพงศ์นาถม. 4/6
22.นางสาวนันท์นภัส ธีรธาตรีม. 4/6
23.นางสาวอัมพิกา สันทาลุนัยม. 4/6
24.นางสาวต้นน้ำ จิรผาตินาถม. 4/6
25.นางสาววราภรณ์ พุทธ์แก้วม. 4/6
26.นางสาวสุนันทา ชัยวงศ์ภิญโญม. 4/6
27.นายปิยวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ม. 4/7
28.นายนิธิวัฒน์ ดีเส็งม. 4/7
29.นายอาทิตย์ เหมนุสรณานนท์ม. 4/7
30.นายคมสัน มากดีม. 4/7
31.นายนิธิกร แซ่เอี๊ยบม. 4/7
32.นายชิษณุพงศ์ สมบุญม. 4/7
33.นายธนบดี จันทรวรินทร์ม. 4/7
34.นายพงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุลม. 4/7
35.นางสาวสุภัสสรา ไชยปัญญาม. 4/7
36.นางสาวชลธิชา แซ่โง้วม. 4/7
37.นางสาวธมลวรรณ กลิ่นเกษรม. 4/7
38.นางสาวนภัสกร ธนะผลม. 4/7
39.นางสาวปาลินี หัวใจมั่นม. 4/7
40.นางสาวปุณยวีร์ ตรีวัฒนาม. 4/7
41.นางสาวอรวดี ทองส่งเสริมม. 4/7
42.นางสาวอโณทัย มณีโชติม. 4/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

42 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูขวัญเรือน สิงห์โต