ภาษาจีน 4B2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายศรัญยู บุญค้ำจุนม. 4/5
2.นางสาวธนภรณ์ เรือนมากแก้วม. 4/5
3.นางสาวอิสริยา ดอนพูนไพรม. 4/5
4.นางสาวสุพิชชา จีนหลักร้อยม. 4/5
5.นางสาวปิ่นสุดา ตันติกุลม. 4/5
6.นางสาวนฏกร เอี่ยมทรัพย์ม. 4/5
7.นางสาวศตพร สนิทม. 4/5
8.นางสาวต้องรัก แช่มลือนามม. 4/5
9.นางสาววิชุดา มีพวงผลม. 4/5
10.นางสาวอาทิตยา ทวีสินม. 4/5
11.นางสาวสุวภัทร ปกัญสิทธิ์ม. 4/5
12.นางสาวณัฐธิกา สมนามม. 4/5
13.นายธนันธร เตชะนอกม. 4/6
14.นายจิรพนธ์ อมาตยกุลม. 4/6
15.นายอภิวรรธน์ แซ่ลีม. 4/6
16.นายกิตติพัศ ภานุโรจนากรม. 4/6
17.นายธนกร ธนัชญ์เศรษฐ์ม. 4/6
18.นางสาวปิยฐิดา อินทรเพชรม. 4/6
19.นางสาวธมนวรรณ เนียมสอนม. 4/6
20.นางสาวพิชชากร กองมายม. 4/6
21.นางสาวอภิณห์พร นวลสอาดม. 4/6
22.นางสาวสุมินตรา พรหมรักษ์ม. 4/6
23.นางสาวประภัสนี ศรีสากลม. 4/6
24.นางสาวสุจิรา อู่งามสินม. 4/6
25.นางสาวธัญวรัตม์ ไชยทิพย์ม. 4/6
26.นางสาวลลิตา เบญจมานุกูลม. 4/6
27.นายกฤษฎา ชัยชนะม. 4/7
28.นายศักร์สฤษฏิ์ ธรรมธีรดำรงม. 4/7
29.นายวิศรุต ไช่ม. 4/7
30.นายอัคริณม์ รุ่งสว่างม. 4/7
31.นางสาวพิมพ์มาดา เเจ่มจันทร์ม. 4/7
32.นางสาวอภิษฎา ชูเลื่อนม. 4/7
33.นางสาวชนากานต์ คงดีม. 4/7
34.นางสาวกานต์พิชชา เกษมสุขภูมิม. 4/7
35.นางสาวปิยธิดา ปิยสุขเกษมม. 4/7
36.นางสาวดวงใจ คำแก้วม. 4/7
37.นางสาวแพรไหมทอง ข่องแรงม. 4/7
38.นายจิรภัทร โพธิ์สร้อยม. 4/14
39.นายจิรสิษฐ บุญล้อมม. 4/14
40.นายพงศกร โอวาทม. 4/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • (ไม่มีข้อมูล)