ภาษาจีน 1A2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธีรภัทร ส้มจีนม. 1/1
2.เด็กชายณภัทร พัฒนพีชัยม. 1/1
3.เด็กหญิงดลพร ชุ่มชูจันทร์ม. 1/1
4.เด็กหญิงธันยณัฐ จันทร์เที่ยงม. 1/1
5.เด็กชายณธรรม อังกูรสถาพรชัยม. 1/4
6.เด็กชายปพน สุดมิ่งมงคลม. 1/4
7.เด็กชายภูริวัฒน์ พูลสมบัติม. 1/4
8.เด็กชายรวิกร ตรุษทุ่งม. 1/4
9.เด็กชายวายุ แสงจักร์ม. 1/4
10.เด็กชายณัฐดนัย พรมาลัยรุ่งเรืองม. 1/4
11.เด็กหญิงจุฑาทิพ เติมชัยกุลม. 1/4
12.เด็กหญิงชิดชนก ชัยภักดีม. 1/4
13.เด็กหญิงตรีสรา อาดัมม. 1/4
14.เด็กหญิงนิจวิภา ดาวกระโทกม. 1/4
15.เด็กหญิงพรนภัส ตะนาม. 1/4
16.เด็กหญิงจีรดา ไพโรจน์ม. 1/4
17.เด็กชายชัยณรงค์ พูลผลม. 1/5
18.เด็กชายธนสาร วิสุทธิปราชญ์ม. 1/5
19.เด็กชายปัญญวัฒน์ นิธิประภาวัฒน์ม. 1/5
20.เด็กชายอนันตชาติ แป้นสดม. 1/5
21.เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยาม. 1/5
22.เด็กหญิงชาลิสา คล้ายสงม. 1/5
23.เด็กหญิงณัฐชา ธราธรอนันต์ม. 1/5
24.เด็กหญิงปณิตา จารุจิตรม. 1/5
25.เด็กหญิงพิไลวรรณ เชิดชูม. 1/5
26.เด็กหญิงมนัสขวัญ ป้องขวาเลาม. 1/5
27.เด็กหญิงโยษิตา เพิ่มพูนม. 1/5
28.เด็กหญิงวนสนันท์ เจียรรุจิระกุลม. 1/5
29.เด็กชายกิตติ์มนัส สุขะปารมีม. 1/6
30.เด็กชายธิติพัทธ์ รัตนวิชาม. 1/6
31.เด็กชายนริศ ธัญญการม. 1/6
32.เด็กชายปุนณวิศ ช้างงามม. 1/6
33.เด็กหญิงกันตินันท์ โกสุมวัชราภรณ์ม. 1/6
34.เด็กหญิงกิรณา พิพิธยากรม. 1/6
35.เด็กหญิงชลกาญจน์ บุญยืนม. 1/6
36.เด็กหญิงญาดา เปี่ยมเจริญม. 1/6
37.เด็กหญิงณิชาภัทร ปลอดภัยม. 1/6
38.เด็กหญิงธัญรดี ภู่เทพอมรกุลม. 1/6
39.เด็กหญิงนิรัชพร อ้วนกันยาม. 1/6
40.เด็กหญิงสุทธิดา จันแดงม. 1/6
41.เด็กหญิงสุพิชชา ดาปานม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

41 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูขวัญเรือน สิงห์โต