ภาษาจีน 1A2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 37 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติเชษฐ์ อารยะสุจินต์ม. 1/1
2.เด็กชายจักริน แป้นถึงม. 1/1
3.เด็กชายชยางกูร จันทร์ติ๊บม. 1/1
4.เด็กชายณัฏฐพล สุดสอาดม. 1/1
5.เด็กชายภพธร อินทดิษฐม. 1/1
6.เด็กชายธนภัทร ธนะภูมิชัยม. 1/1
7.เด็กหญิงกัลยกร เก้าเอี้ยนม. 1/1
8.เด็กหญิงฐิติรัตน์ สิทธิสุขม. 1/1
9.เด็กหญิงธัญญารัตน์ คูบูรณ์ม. 1/1
10.เด็กหญิงธิรดา พิทักษ์ตุ้มม. 1/1
11.เด็กชายพีรพัฒน์ ภิญโญธนานนท์ม. 1/4
12.เด็กหญิงปรภาว์ รักษ์ธนกูลม. 1/4
13.เด็กหญิงวรรณิดา สงวนเตชะตระกูลม. 1/4
14.เด็กหญิงสรัลกร วงษ์กำปั่นม. 1/4
15.เด็กชายรัตตัญญู อินทร์เอมม. 1/5
16.เด็กหญิงพิมพ์สุจิ เจิมเจริญม. 1/5
17.เด็กหญิงอัณณ์ญาดา พุฒิวรสิษฐ์ม. 1/5
18.เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีกลิ่นม. 1/5
19.เด็กหญิงฐิตารีย์ นิธิเมธาทิพย์ม. 1/5
20.เด็กหญิงพิมพ์ลดา กันยาลังม. 1/5
21.เด็กชายธนาวัตร์ ธนดีวันจงสิริม. 1/6
22.เด็กชายปวริศร์ สุยานางม. 1/6
23.เด็กชายพงศกร จุลวัฒนานนท์ม. 1/6
24.เด็กชายปกรณ์ ประธานม. 1/6
25.เด็กชายวีรศักดิ์ อิทธิเมฆินทร์ม. 1/6
26.เด็กชายวงศธร ทองสุขม. 1/6
27.เด็กชายสรณวร เวชสุภัควรกุลม. 1/6
28.เด็กหญิงกชกร สมแพงม. 1/6
29.เด็กหญิงจิตาภัสส์ อเนกรัตนเศรษฐีม. 1/6
30.เด็กหญิงอัญชิษฐา สีมาม. 1/6
31.เด็กหญิงอรทัย ดาวงษ์ม. 1/6
32.เด็กหญิงสมิดา เชื้อบัณฑิตม. 1/6
33.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เหลืองตระกูลม. 1/6
34.เด็กหญิงณิชาภา วรรณสว่างม. 1/6
35.เด็กหญิงทักษพร ทรงทองม. 1/6
36.เด็กหญิงณัชชา ดวงกรมนาม. 1/6
37.เด็กหญิงพัทธ์ธีรา หน่อเนื้อม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

37 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวขวัญเรือน สิงโต