ภาษาจีน 4B1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 42 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายกวีวัชร์ กิตติสินานนท์ม. 4/5
2.นายพงศกร ศรียรรยงค์ม. 4/5
3.นายชานนท์ ชาญสุทธิกนกม. 4/5
4.นายปกรณ์ พลอยทับทิมม. 4/5
5.นางสาวนรรธภรณ์ เกษนอกม. 4/5
6.นางสาววรินทร อนันตวรานนท์ม. 4/5
7.นางสาวพณิชยา หาญวรากิตติ์ม. 4/5
8.นางสาวณัฐวรรณ แดงเรืองรัมย์ม. 4/5
9.นางสาวณิชาภัทร หมั่นมากม. 4/5
10.นางสาวศรุตา อยู่สำราญม. 4/5
11.นางสาวจุฑามาศ ดวงแก้วม. 4/5
12.นางสาวนภัทร์ วิญญกูลม. 4/5
13.นางสาวนัฐวรรณ ชาญอินทร์ม. 4/5
14.นางสาวนัทธมน วงค์คำหารม. 4/5
15.นางสาวมัชฌิมาพร ตื้อคำม. 4/5
16.นางสาววรัทยา แสงเรืองม. 4/5
17.นางสาวภัทรภร ปัทมวัลย์ม. 4/5
18.นางสาวอรปรียา ศิริวงษ์ม. 4/5
19.นายศิวัช ร่มพาม. 4/6
20.นางสาวกมลชนก คำเอี่ยมม. 4/6
21.นางสาวธัญธร รัตติจิรวัฒน์ม. 4/6
22.นางสาวปัญญดา นานกระโทกม. 4/6
23.นางสาวเบญญดา เจริญไชยกิจม. 4/6
24.นางสาวภัทรา คงกระพันธุ์ม. 4/6
25.นางสาววิมาลา ธรรมโสม. 4/6
26.นางสาวสมัชญา หมายชื่นม. 4/6
27.นางสาวสตาริศา โยทองยศม. 4/6
28.นางสาวนฤชา แก้วตาทิพย์ม. 4/6
29.นางสาวสุประภา จันทโชติม. 4/6
30.นางสาวพิชญเกล้า เอี่ยมสากลม. 4/6
31.นางสาววริศรา บัวสิมม. 4/6
32.นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีตาม. 4/6
33.นางสาวปาจารีย์ อึงสกาวม. 4/6
34.นางสาวพรรัตน์ เสาสูงม. 4/6
35.นายประเสริฐกมล พูลสุขม. 4/7
36.นางสาวนภสร ปาสาณพันธ์ม. 4/7
37.นางสาวประสิตา หมื่นวิเศษม. 4/7
38.นางสาวอุษณี โภชนพันธ์ม. 4/7
39.นางสาวธิดารัตน์ โคตรภักดีม. 4/7
40.นางสาวธัญลักษณ์ ผิวอ่อนดีม. 4/7
41.นางสาวกรุณา เกลื่อนวันม. 4/7
42.นางสาวกมลวรรณ กลิ่นจันทร์ม. 4/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

42 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุจินันท์ ทองใหญ่