ภาษาจีน 4B1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายกฤษนันท์ ยุทธหัตชัยชาญม. 4/5
2.นายต้นรัก เรืองวิทย์ม. 4/5
3.นายอิงครัต ศรศรีวิชัยม. 4/5
4.นายนราธิป จุลละผลินม. 4/5
5.นายลัทธโชติ ตู้ม. 4/5
6.นางสาวฐานิศรา เจียมทองม. 4/5
7.นางสาวอารียา ศรีวัฒนวรชัยม. 4/5
8.นางสาวนัทธมน ปานแปะม. 4/5
9.นางสาวภาณุมาศ บุตรวงค์ม. 4/5
10.นางสาวสโรชา สีมาโสมม. 4/5
11.นายณัฐชนน แก้วเลี่ยมม. 4/6
12.นางสาวกรธิดา ธัญนันท์ม. 4/6
13.นางสาวภัทรวรรณ ธรรมจุลสถิตย์ม. 4/6
14.นางสาวยิ่งลักษณ์ ภู่จันทึกม. 4/6
15.นางสาวพีรยา ประสพพรรังสีม. 4/6
16.นางสาวแพรวรินทร์ ชาไชยม. 4/6
17.นายธนัท นิยมไวทยะม. 4/7
18.นายปรมี พรหมโสภาม. 4/7
19.นายธนโชติ ผาสุขฤทธิ์ม. 4/7
20.นางสาวอมรรัตน์ สัญญาม. 4/7
21.นางสาวณัฐกมล สีงข์ทองม. 4/7
22.นางสาวณัญยาวี สีกาแก้วม. 4/7
23.นางสาวสาวิตรี ตุลาสมบัติม. 4/7
24.นางสาวอภิญญา สุขวิมลไพศาลม. 4/7
25.นางสาวสุดารัตน์ สืบเสาะจบม. 4/7
26.นางสาวเนตรชนก เงาศรีม. 4/7
27.นางสาวณัฏฐนิช หวังล้อมกลางม. 4/7
28.นายนพกร แก่นมั่นม. 4/14
29.นายธนกร พงษ์ขวาน้อยม. 4/14
30.นายธนกร สุขศรีม. 4/14
31.นายศุภกรณ์ นุชวิจิตรม. 4/14
32.นายฐิติพันธ์ โพธิ์พเนาม. 4/14
33.นายพสธร สมยศม. 4/14
34.นายภูธาร กิ่งพานม. 4/14
35.นายรณชัช โรจนวิภาตม. 4/14
36.นายวิทธวัช เจริญพันธ์ม. 4/14
37.นายศิวานนท์ เหลืองพลม. 4/14
38.นายสหรัถ ปราบภัยม. 4/14
39.นายอัษฎาวุธ สารมโนม. 4/14
40.นายอาทิตย์ แพทย์นาดีม. 4/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • (ไม่มีข้อมูล)