ภาษาจีน 4A2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายจิราเจตน์ อันเพ็ชรดีม. 4/1
2.นายพงศ์ภรณ์ ยงยันต์ม. 4/1
3.นายศุภกร แสงแก้วม. 4/1
4.นายธนยศ พิดาม. 4/1
5.นายกวิน เก่งเกตุม. 4/1
6.นายพัสกร เจริญจิตรม. 4/1
7.นายอโณทัย เอกอโณทัยม. 4/1
8.นางสาวสุวรรณดี อนงค์พรยศกุลม. 4/1
9.นางสาวประภัสสร จรูญสิริพันธ์ม. 4/1
10.นางสาวภัททิยา ตะนาม. 4/1
11.นางสาวรุ้งตะวัน หัตถกิจม. 4/1
12.นางสาวนรกมล พนากุลชัยวิทย์ม. 4/1
13.นางสาวกัลยกร เลิศถวิลจิรม. 4/1
14.นางสาวกัณฐมณี ซังทองม. 4/1
15.นางสาวกัลยดา เบญจลักษณพรม. 4/1
16.นายชานน ศรีจันทร์ม. 4/2
17.นางสาวเนตรชนัญญ์ อเนกรัตนเศรษฐีม. 4/2
18.นางสาวจิงติง วีม. 4/2
19.นางสาวญาณากร ปานรอดม. 4/2
20.นางสาวชลณิชา สุขเจริญม. 4/2
21.นางสาวปวิชญา ปัญโญคาม. 4/2
22.นางสาวธนพร ไชยแสนม. 4/2
23.นายภัทรชนน จิตวิบูลย์ม. 4/3
24.นายธนกฤต ธัญญนิพัทธ์ม. 4/3
25.นายอนวัช เขื่อนธานีม. 4/3
26.นายณัฏฐกิตติ์ เพิ่มศิริม. 4/3
27.นางสาวณัชชา พัฒนกุลม. 4/3
28.นางสาวศรัณย์พร นาคกุลม. 4/3
29.นางสาวธนพร ตั้งสิริกุลชัยม. 4/3
30.นางสาวมุกอันดา ยองม. 4/3
31.นายอาทิตย์ แก้วไสยม. 4/4
32.นายกานต์ จิตต์แพทย์ม. 4/4
33.นายเกียรติภูมิ ตั้งมั่นม. 4/4
34.นายนภัส ของทิพย์ม. 4/4
35.นายกษิดินทร ฉายรักษาม. 4/4
36.นางสาวฐิตาภรณ์ ท่านทรัพย์ม. 4/4
37.นางสาวภัทราภา สามสีม. 4/4
38.นางสาวเกดแก้ว หมวกเมืองม. 4/4
39.นางสาวนภัสสร นฤภัยม. 4/4
40.นางสาวนภสร ศรีพัดม. 4/4

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวขวัญเรือน สิงโต