ภาษาจีน 4A2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 45 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายณภัทร ยิ่งเกียรติทวีสุขม. 4/1
2.นายเปรม สอาดยิ่งม. 4/1
3.นายตรินัยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ม. 4/1
4.นายเจษฎากร เผ่าปฏิมากรม. 4/1
5.นายณภัทร มูลพินิจม. 4/1
6.นายพิสิฐ ตั้งพันธ์ม. 4/1
7.นายณัฐพล หอสกุลชัยม. 4/2
8.นายปิยะวัฒน์ เนาว์วิจิตรม. 4/2
9.นายพงศ์ศุกรีย์ ปั้นศิริม. 4/2
10.นายกฤตยชญ์ ศิริโยธาม. 4/2
11.นายอานนท์ ศรีเผือกม. 4/2
12.นางสาวชนาพร เล็กบรรจงม. 4/2
13.นางสาวจังคนิภา ป้องขวาเลาม. 4/2
14.นางสาวชัญญา ผิวเหลืองม. 4/2
15.นางสาววรัณยา บัวชื่นม. 4/2
16.นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนพิทักษ์กุลม. 4/2
17.นางสาวจุฑามาศ ทาสอนม. 4/2
18.นางสาวนภสวรรณ ชูบางบ่อม. 4/2
19.นางสาวพัชรวรินทร์ แผงนอกม. 4/2
20.นางสาวอภิญญา ผุสิงห์ม. 4/2
21.นายมีลาภ สรรพสมบัติม. 4/3
22.นายภูมิชาย อิศรภักดีม. 4/3
23.นายกิตติพงษ์ แก้วจันทร์ม. 4/3
24.นางสาวกมลภรณ์ วงศ์พระลับม. 4/3
25.นางสาวตวิษา ไอยะราม. 4/3
26.นางสาวนันท์นภัส อ่อนสนิทม. 4/3
27.นางสาวสุธิดา บุษาเนตย์ม. 4/3
28.นางสาวศุภิสรา พลฤทธิ์ม. 4/3
29.นางสาวอภิชญา พิมพาม. 4/3
30.นางสาวชลิตา เบญจมานุกูลม. 4/3
31.นางสาวพิชญา วิบูลย์เชื้อม. 4/3
32.นางสาวศิรฎา ถาวรวีรสกุลม. 4/3
33.นางสาวอภิสรา บุญเต็มม. 4/3
34.นายธเนศ ไชยณรงค์ม. 4/4
35.นายชินาธิป มีสวนนิลม. 4/4
36.นายสุเมธ สวนสำราญม. 4/4
37.นายภัคพล นิรันดรม. 4/4
38.นางสาวขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ม. 4/4
39.นางสาวณัฐณิชา สำเภารอดม. 4/4
40.นางสาวศุภสุตา พรหมเปลวม. 4/4
41.นางสาวภัสรนนท์ หงษ์ศรีม. 4/4
42.นางสาวพรรณภัทร กำแพงม. 4/4
43.นางสาวเมทีนี โพนแป๊ะม. 4/4
44.นางสาวพิมฤทัย ทาริวิกม. 4/4
45.นางสาวหทยา นิยมศิลป์ม. 4/4

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

45 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูขวัญเรือน สิงห์โต