ภาษาจีน 4A1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 45 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายศิวะ มันตาดิลกม. 4/1
2.นายศุภณัฐ โรจนชัยม. 4/1
3.นางสาวณัฐวดี จันทรประทักษ์ม. 4/1
4.นางสาวภัครมาศ เดชพันธ์ม. 4/1
5.นางสาวจินต์ศจี ท้วมอุปถัมภ์ม. 4/1
6.นางสาวชญาภรณ์ ผลเจริญสุขม. 4/1
7.นางสาวจินต์จุฑา ท้วมอุปถัมภ์ม. 4/1
8.นางสาวณัฏฐาทิพย์ แผนพุทธาม. 4/1
9.นางสาวรัตนกาญจน์ คมพิจักษ์โภคินม. 4/1
10.นางสาวกนกรดา เหลืองภุมรัตน์ม. 4/1
11.นางสาวณัฐชลิดา นาคงามม. 4/1
12.นางสาวพงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุลม. 4/1
13.นางสาวสาริศา พุทธิวนิชม. 4/1
14.นางสาวศรัณย์พร สมคุณากรกุลม. 4/1
15.นางสาวภัทราพร พลพวกุลม. 4/1
16.นางสาวธิญาดา เตชภิญโญม. 4/1
17.นางสาวสโรชินี เหล่าเจริญม. 4/1
18.นางสาวกานตรัตน์ บุตบัณฑิตย์ม. 4/1
19.นายวโรดม เทพมังกรม. 4/2
20.นางสาวปนิษฐา สุทธิโสม. 4/2
21.นางสาวปิยะธิดา คนมั่นม. 4/2
22.นางสาวเตชินี ศรีน้อยม. 4/2
23.นางสาวพัชชา วนะภูติม. 4/2
24.นางสาวกัญญาภัค เหลืองเอี่ยมม. 4/2
25.นางสาวธมลวรรณ ทวีทรัพย์ม. 4/2
26.นางสาวกานต์พิชชา สิทธิปกรม. 4/2
27.นายภูมินทร์ ตอวิเชียรม. 4/3
28.นางสาวปทันทิญา สิทธิเสนาม. 4/3
29.นางสาวเพ็ญนภา พรมโคตรม. 4/3
30.นางสาวรุจิรา สุวรรณคำม. 4/3
31.นางสาวเบญจรัตน์ อุนะรัตน์ม. 4/3
32.นางสาวทักษภร กุลมนต์ม. 4/3
33.นางสาวอภิสรา เจริญวัฒนสิริกุลม. 4/3
34.นางสาวอังสนา เมฆลอยม. 4/3
35.นายเมธาวุฒิ เจริญสุขม. 4/4
36.นางสาวอารีรัตน์ แซ่โค้วม. 4/4
37.นางสาวธนัชพร พูนสวัสดิ์ม. 4/4
38.นางสาวพรสรวง ศรีเลิศม. 4/4
39.นางสาวภัทรดา สงคำเหลาม. 4/4
40.นางสาวศศิธร บัวเมืองเก่าม. 4/4
41.นางสาวอังจิมา น้อยจันทร์ม. 4/4
42.นางสาวณัฐธิดา เชยนามม. 4/4
43.นางสาวนภสร ทิพยทัศน์ม. 4/4
44.นางสาวศิริวรรณ เอกสุนันท์ม. 4/4
45.นางสาวอรอนงค์ ไพศาลธรรมม. 4/4

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

45 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุจินันท์ ทองใหญ่