ภาษาจีน 4A1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 40 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวศุทธินี ศิริชัยรัตน์ม. 4/1
2.นางสาวปภาวรินท์ สีดำม. 4/1
3.นางสาวกัญญาณัฐ สุรเกียรติม. 4/1
4.นางสาวพิมพ์วิภา รังแก้วม. 4/1
5.นางสาวพลอยกมล เรืองชัยศิลป์ม. 4/1
6.นายวรุตม์ นาวาพงศ์สิริม. 4/2
7.นายศิวกร เสือภูมิม. 4/2
8.นางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วนุ่มม. 4/2
9.นางสาวรักตาภา รักดีม. 4/2
10.นางสาวดวงหทัย จงจิตรม. 4/2
11.นางสาวณัฐธิดา ทรัพย์สินม. 4/2
12.นางสาววรินธร บัณฑุกุลม. 4/2
13.นางสาวภัคจิรา จำปาศรีม. 4/2
14.นางสาวธันยธรณ์ คงเจริญไมตรีม. 4/2
15.นางสาวณิชาภัทร ชมมาลีม. 4/2
16.นางสาวประภัสสร วชิรเมธีกุลม. 4/2
17.นางสาวกัญญพัชร เกียรติศิลปินม. 4/2
18.นายพุฒิพงศ์ พานิชม. 4/3
19.นายกันตพัฒน์ ตั้งธนพาณิชย์ม. 4/3
20.นางสาวอารยา สิมาชัยม. 4/3
21.นางสาววรรณภัสสร เดชด่านสมุทรม. 4/3
22.นางสาวพัชริอัณณ์ ศรีพันธุ์ไม้ม. 4/3
23.นางสาวพรพิชยา บุญทันสุนีม. 4/3
24.นางสาวพิมพ์ปญา แสนสุขม. 4/3
25.นางสาวสุมิตรา ดวงสาพลม. 4/3
26.นางสาวสิริธร ทรายแก้วม. 4/3
27.นางสาวปทุมพร ถาวรอุดมทรัพย์ม. 4/3
28.นางสาวพนิดา กังพัฒนกิจม. 4/3
29.นางสาวนงนภัส กันทะขู้ม. 4/3
30.นางสาวพรหมพร เสรีเรืองโรจน์ม. 4/3
31.นายจิรัฏฐ์ พูนวีรพันธ์ม. 4/4
32.นายวรยุทธ์ ตันติสันถวพงศ์ม. 4/4
33.นายกฤตเมธ เสื่องศิริม. 4/4
34.นางสาวปวันรัตน์ เอี่ยมสุวรรณม. 4/4
35.นางสาวเพียงฟ้า ศรีเจ้าม. 4/4
36.นางสาวชาลิสา เวชสถลม. 4/4
37.นางสาวสาวิตรี เนืองนาม. 4/4
38.นางสาวไคถิง โยม. 4/4
39.นางสาวสุกฤตา ประมูลวงศ์ม. 4/4
40.นางสาวลภัสรดา ศรีสากลม. 4/4

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 30261

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่