ภาษาญี่ปุ่น 1D2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเควิน ยู บุญ ชิวม. 1/12
2.เด็กชายชัชวาลย์ ยอดปรีดาม. 1/12
3.เด็กชายชัยฤทธิ์ สุราษฎร์ม. 1/12
4.เด็กชายญาณกวี ศรีโยหะม. 1/12
5.เด็กชายตะวัน ชื่นคำม. 1/12
6.เด็กชายธนะวินท์ ค้อทองม. 1/12
7.เด็กชายบูรพา อิ่มยืนยงม. 1/12
8.เด็กชายพิเชฐพงศ์ คงวงศ์ม. 1/12
9.เด็กชายภัทร์ภูมิ ม่วงงามม. 1/12
10.เด็กชายวีรวิชญ์ วัฒนะเดชประเสริฐม. 1/12
11.เด็กชายศิรชัช นวมนาคะม. 1/12
12.เด็กหญิงอารีย์วรรณ ภัควันต์ม. 1/12
13.เด็กชายไชยกร วรรณศุภระม. 1/13
14.เด็กชายธาวัลย์ กรมรอดม. 1/13
15.เด็กชายธีรภัทร์ ยาสกุลม. 1/13
16.เด็กชายนฤภัทร มาลินทาม. 1/13
17.เด็กชายนันทวัฒน์ ชัชวาลม. 1/13
18.เด็กชายบูรณ์ภัทร์ แจ้งพรม. 1/13
19.เด็กชายปฐวี ไมตรีนุกุลม. 1/13
20.เด็กชายปณต บุนมาเลิศม. 1/13
21.เด็กชายปิฏิวัฒิ เจริญสันติสุขม. 1/13
22.เด็กชายพิชาภพ แก้วนาโอม. 1/13
23.เด็กชายพุฒิเทพ ศรีสาครม. 1/13
24.เด็กชายวันชนะ สุขนิรันดร์จารุม. 1/13
25.เด็กชายศักดิธัช เกิดพูลม. 1/13
26.เด็กหญิงฐานิดา เฉลิมกิตติชัยม. 1/13
27.เด็กหญิงธัญพิชชา กาวรรณ์ม. 1/13
28.เด็กหญิงน้ำทิพย์ ผลพิบูลย์ม. 1/13
29.เด็กหญิงบุณยนุช มะปรางค์ม. 1/13
30.เด็กชายกฤษณะ ปราณีม. 1/14
31.เด็กหญิงจิรภัทร จัดนอกม. 1/14
32.เด็กหญิงณัฐฐณิชา ดียิ่งม. 1/14
33.เด็กหญิงพัชรวรรณ พานิชม. 1/14
34.เด็กหญิงอริสรา อิศรางกูร ณ อยุธยาม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • ครูณภัทร สกุลเดช