ภาษาญี่ปุ่น 1D2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปิยมาภรณ์ ทองหอมม. 1/12
2.เด็กชายธนภัทร พุ่มมาม. 1/12
3.เด็กชายสิรวิชญ์ ชลธีม. 1/12
4.เด็กชายจรัล รอดแล้วม. 1/12
5.เด็กชายธนินธร แกะพลอยม. 1/12
6.เด็กชายปภาวิชญ์ พรหมรักษ์ม. 1/12
7.เด็กชายขวัญชัย ทิมละม่อมม. 1/12
8.เด็กหญิงสกุลกาญจน์ สมบุญเพิ่มม. 1/12
9.เด็กชายฐนพล เหลืองอร่ามม. 1/13
10.เด็กชายชยุตม์ จารเขียนม. 1/13
11.เด็กชายธันย์ธีรสิทธิ์ งามสมชัยม. 1/13
12.เด็กชายวิชชากร นิลเหลืองม. 1/13
13.เด็กชายพัชญ์พล ตันวิมลรัตน์ม. 1/13
14.เด็กชายแทนคุณ น้อยพรมม. 1/13
15.เด็กชายชาญชัย มูนิคมม. 1/13
16.เด็กชายวิศวะ สมุหเสนีโตม. 1/13
17.เด็กหญิงภัทรภร พูลเพิ่มม. 1/13
18.เด็กหญิงปวีณ์สุดา กองปัญญาม. 1/13
19.เด็กหญิงสวิชญา พลภักดีม. 1/13
20.เด็กหญิงสิรินทรา เหล็กลอยม. 1/13
21.เด็กหญิงภูษิตรา เภาชิตม. 1/13
22.เด็กหญิงชนากานต์ ไชยเทศม. 1/13
23.เด็กชายกิตติ ปลงรัมย์ม. 1/14
24.เด็กชายกิตติพัฒน์ ชมทองม. 1/14
25.เด็กชายสิทธิพร สวัสดิ์จีนม. 1/14
26.เด็กหญิงวรรณนิภา ศรีเมืองม. 1/14
27.เด็กหญิงนัภสกร พรมไพรม. 1/14
28.เด็กหญิงศศิพัชร์ บารมีนวโยธินม. 1/14
29.เด็กหญิงณัษชยา ทองเบ้ญญ์ม. 1/14
30.เด็กหญิงกุญธิยาดา คำบุตดาม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวชวิศา คำชม