ภาษาญี่ปุ่น 1D1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 35 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงวิภาพร แจ่มจันทร์ม. 1/12
2.เด็กชายกฤษฏิ์ ประสิทธินาวาม. 1/12
3.เด็กชายดำรงศักดิ์ เขียวขำม. 1/12
4.เด็กชายธัชพล พลทัพม. 1/12
5.เด็กชายสรวิชญ์ เกิดพินม. 1/12
6.เด็กหญิงกชพร จันทมาตรม. 1/12
7.เด็กหญิงจุฑามาศ พูนสิริเศรษฐ์ม. 1/12
8.เด็กหญิงชิดชนก จันทร์ศรีม. 1/12
9.เด็กหญิงพรทิพย์ สีหาม. 1/12
10.เด็กหญิงสุธาริณี ม่องโพธิ์ม. 1/12
11.เด็กชายกิติชัย ตุนหนูแฟบม. 1/13
12.เด็กชายบวรวิชญ์ เป้าใจสุขม. 1/13
13.เด็กชายปาณวีร์ เพชรทองม. 1/13
14.เด็กชายพีรยุทธิ์ คล้ายเจริญม. 1/13
15.เด็กชายสุริยา นาใจเย็นม. 1/13
16.เด็กหญิงจันทัปปภา นันทะพรมม. 1/13
17.เด็กหญิงณัฐชา แซ่ตั้งม. 1/13
18.เด็กหญิงพรธีรา ขอผลม. 1/13
19.เด็กชายกฤตนัย ชุบเลี้ยงม. 1/14
20.เด็กชายกุลพัทธ์ สุขจิตต์ม. 1/14
21.เด็กชายธันวเทพ แสงฟ้าม. 1/14
22.เด็กชายธีรภัทร พ่วงเครือม. 1/14
23.เด็กชายปกาสิต ศรทรงเดชม. 1/14
24.เด็กชายปฏิภาณ ขุนอ่อนม. 1/14
25.เด็กชายภานุพงศ์ พ่วงความสุขม. 1/14
26.เด็กชายวิริทธิ์พล ด้วงวิเศษม. 1/14
27.เด็กชายสุริยา ซื่อความสัตย์ม. 1/14
28.เด็กชายอดิศักดิ์ ไชยสีดาม. 1/14
29.เด็กหญิงกวินทรา อ่อนศรีม. 1/14
30.เด็กหญิงธมนวรรณ จำนงค์ม. 1/14
31.เด็กหญิงนารีรัตน์ เทพอุดม. 1/14
32.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 1/14
33.เด็กหญิงวันวิสา วิเชียรชัยม. 1/14
34.เด็กหญิงสุทธาฐินี บุญเนาว์ม. 1/14
35.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รสจันทร์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • ครูกาญจนา อิ่มชื่น