ภาษาญี่ปุ่น 1D1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณฐนนท์ มั่นวาจาม. 1/12
2.เด็กชายจิรวัฒน์ เดชบุญม. 1/12
3.เด็กชายปวุฒิ สิลมัยม. 1/12
4.เด็กชายปัณณทัต กินใบม. 1/12
5.เด็กชายชัยชนก ทิมละม่อมม. 1/12
6.เด็กชายภูมิศิลป์ สอนศิริม. 1/12
7.เด็กหญิงอารดา อินทร์ขาวม. 1/12
8.เด็กหญิงศุภาพัชญ์ ทรัพย์ชูงามม. 1/12
9.เด็กชายธนกร เจติยวรรณม. 1/13
10.เด็กชายอติวิชญ์ อำไพม. 1/13
11.เด็กหญิงฉัตรชนก ปานแย้มม. 1/13
12.เด็กหญิงวรนัฏ นิลแนมม. 1/13
13.เด็กหญิงชาลิสา นาคเจริญม. 1/13
14.เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ฤทธิ์จีนม. 1/13
15.เด็กหญิงศตพร ตันติกุลม. 1/13
16.เด็กหญิงกนกรดา พังโพธิ์ม. 1/13
17.เด็กหญิงณัฏฐพัชร รุจิโกมลสิริม. 1/13
18.เด็กชายกฤตธรรม ตั้งมั่นม. 1/14
19.เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดปรีดีม. 1/14
20.เด็กหญิงยิ่งรัก โพธิ์สุขม. 1/14
21.เด็กหญิงณัฐธิดา นาคกล่ำม. 1/14
22.เด็กหญิงชาริณี โรจนพานิชย์กิจม. 1/14
23.เด็กหญิงสุธาสินี โคเชคม. 1/14
24.เด็กหญิงกฤษณา ตาลป๊อกม. 1/14
25.เด็กหญิงศศิภา อุดมพัฒน์ม. 1/14
26.เด็กหญิงปฐมาวดี มหาอุปม. 1/14
27.เด็กหญิงรวิภา สุวรรณจักรม. 1/14
28.เด็กหญิงวชิราภรณ์ คล่ำคงม. 1/14
29.เด็กหญิงจินตภา ยะโสภาม. 1/14
30.เด็กหญิงนฤภร เทียนมณีม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวน้ำฝน น้อยโม้