ภาษาญี่ปุ่น 1C2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 27 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชาญวิทย์ คงสุวรรณม. 1/9
2.เด็กชายณัฐนนท์ บุตสวัสดิ์ม. 1/9
3.เด็กชายธนพล แก้วมูลเนียมม. 1/9
4.เด็กชายศรัญย์ คเชนชรม. 1/9
5.เด็กหญิงพัชรพร อภัยสุวรรณม. 1/9
6.เด็กชายณัฐพงศ์ ค้อชากุลม. 1/10
7.เด็กชายนนท์ เจริญสุขม. 1/10
8.เด็กชายนพรุจ หาญกีรติกำจรม. 1/10
9.เด็กชายภูพิสุฏฐ์ อณิสันฑ์ม. 1/10
10.เด็กหญิงมรรษมล เสมเจริญม. 1/10
11.เด็กหญิงสิริวิมล สิตะเสนม. 1/10
12.เด็กชายกีรติ บุรณสินม. 1/11
13.เด็กชายเดชาพล นิลฉายม. 1/11
14.เด็กชายทนงศักดิ์ กลิ่นธูปม. 1/11
15.เด็กชายธนธรรศ นิ่มงามม. 1/11
16.เด็กชายธนภัทร ผู้บำเพ็ญม. 1/11
17.เด็กชายธีรภัทร สาลีวิเศษกุลม. 1/11
18.เด็กชายนริศ เชื้ออ่าวม. 1/11
19.เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนอ่อนม. 1/11
20.เด็กชายภานุศักดิ์ พูลลาภม. 1/11
21.เด็กชายวรายุส ผลพิพิจม. 1/11
22.เด็กชายศุภโชค สอนยินดีม. 1/11
23.เด็กชายสุทธิวัชร์ เพชรศิริสานนท์ม. 1/11
24.เด็กชายสุภเวช ประภาสัยม. 1/11
25.เด็กหญิงจิตรลดา กลอยสวาสดิ์ม. 1/11
26.เด็กหญิงนันท์นภัส สิทธิ์น้อยม. 1/11
27.เด็กหญิงโยชิตา กลัดเข็มเพ็ชรม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

11 คน

ครูผู้สอน

  • ครูณภัทร สกุลเดช