ภาษาญี่ปุ่น 1C2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสรณ์สิริ สุภาพม. 1/9
2.เด็กชายพงศกร หนูพันธ์ม. 1/9
3.เด็กชายกิจจา จิตราคมม. 1/9
4.เด็กชายนนทวัฒน์ รื่นเริงม. 1/9
5.เด็กหญิงศิริกาญจน์ ฟักศรีเมืองม. 1/9
6.เด็กหญิงสุธณัฐรดา เศรษฐ์กุลพาณิชม. 1/9
7.เด็กหญิงเคนทรา แกลลอเวย์ม. 1/9
8.เด็กหญิงธารใส ชินวงศ์ม. 1/9
9.เด็กชายสุวิจักขณ์ กุลฉัตรานนท์ม. 1/10
10.เด็กชายภูริภัทร มิ่งมิตรวิบูลย์ม. 1/10
11.เด็กชายเจษฎาพิพัฒณ์ แดงดีเลิศม. 1/10
12.เด็กชายนนทพัทธ์ พรมสารม. 1/10
13.เด็กชายชญานิน ตั้งสมสุขยิ่งม. 1/10
14.เด็กหญิงพรรณวษา จาดจ่างม. 1/10
15.เด็กหญิงปวริศา วงษ์แสงทองม. 1/10
16.เด็กหญิงฐิติภัทร ประภาษีม. 1/10
17.เด็กหญิงอชิรญา ดีโอดม. 1/10
18.เด็กชายธนโชติ มีถมม. 1/11
19.เด็กชายฐาปนา ชัยสุขม. 1/11
20.เด็กชายธมน เจริญผลม. 1/11
21.เด็กชายตรีภพ เขตเจริญม. 1/11
22.เด็กชายธีรกานต์ สายสมบัติม. 1/11
23.เด็กชายศุภเศรษฐ์ ฉันทนาอารีย์ม. 1/11
24.เด็กชายพิสิษฐ์ บุญธรรมม. 1/11
25.เด็กชายณัฐวุฒิ ฮวดใช้ม. 1/11
26.เด็กหญิงมุทิตา เขียวเครือม. 1/11
27.เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิริเรืองฤทธาม. 1/11
28.เด็กหญิงปณาลี เหล่าหงษ์ทองม. 1/11
29.เด็กหญิงณัฐนันท์ สกุลดำรงค์พานิชม. 1/11
30.เด็กหญิงณัฐชยา ชนะกลางม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวชวิศา คำชม