ภาษาญี่ปุ่น 1C1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภาณุภณ กรองทองม. 1/9
2.เด็กชายอสิธารา พุ่มดอกไม้ม. 1/9
3.เด็กชายพชรพล แจ้งอรุณม. 1/9
4.เด็กชายฐิติวัฒน์ ธรรมประพัทธ์ม. 1/9
5.เด็กชายธนกฤต เลิศมะเลาม. 1/9
6.เด็กชายพัสกร นาคอินทร์ม. 1/9
7.เด็กหญิงรับขวัญ หล้าศรีม. 1/9
8.เด็กหญิงประภัสสร แซ่ลิ้มม. 1/9
9.เด็กหญิงกุลดรินทร์ หมู่พยัดม. 1/9
10.เด็กชายชัยวัฒน์ ชำนาญปืนม. 1/10
11.เด็กชายจารุทัศน์ ภควโพธิ์ธัญม. 1/10
12.เด็กหญิงณิชา ไชยะโพธิ์ม. 1/10
13.เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา เผือกผ่องพัชระม. 1/10
14.เด็กหญิงนรินทิรา ฉ่ำฉิมม. 1/10
15.เด็กหญิงอรณัฏฐา จันทรม. 1/10
16.เด็กหญิงพิมแพรดาว แนวโอโลม. 1/10
17.เด็กหญิงธมนชนก ผดุงกลิ่นม. 1/10
18.เด็กหญิงไปรยา เทวอาชาไนยม. 1/10
19.เด็กหญิงวิชญา นิยมจันทร์ม. 1/10
20.เด็กหญิงกัญญารัตน์ เลิศลักษณ์ศิริกุลม. 1/10
21.เด็กชายกิตติภณ ชาวราษฎร์ม. 1/11
22.เด็กชายมงคล ดีพร้อมทรัพย์ม. 1/11
23.เด็กชายสุวรรณภูมิ แสงผลม. 1/11
24.เด็กชายณัฐพนธ์ นวลดีม. 1/11
25.เด็กชายณัฐชพนธ์ มานะศรีสุริยันม. 1/11
26.เด็กหญิงอภิชญา แก้วกัณฐีม. 1/11
27.เด็กหญิงณัฐธิชา แคลนกระโทกม. 1/11
28.เด็กหญิงรัณณิตาว์ มาลัยสอดม. 1/11
29.เด็กหญิงสุภนิช เอกมาศม. 1/11
30.เด็กหญิงทิพรดา เอี่ยมจรูญม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

30 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวน้ำฝน น้อยโม้