ภาษาญี่ปุ่น 1C1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปภาภรณ์ ศรียาม. 1/10
2.เด็กชายจิรวัฒน์ ดิษฐีม. 1/9
3.เด็กชายณัฐดนัย จำปาม่วงม. 1/9
4.เด็กชายณัฐพงศ์ เชิญกลางม. 1/9
5.เด็กชายทีฆายุ ขันอ้ายม. 1/9
6.เด็กชายธันยา วรมงคลม. 1/9
7.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ตันเจริญม. 1/9
8.เด็กหญิงนรีกานต์ คำรังษีม. 1/9
9.เด็กหญิงนิรดา ธนีเจริญม. 1/9
10.เด็กหญิงปานชีวา ศรีจันทร์ม. 1/9
11.เด็กหญิงพรไพลิน ฉิมกุลม. 1/9
12.เด็กหญิงพิชญาภา ปัชชาชัยม. 1/9
13.เด็กหญิงวัลย์ลดา สุมะณีย์ม. 1/9
14.เด็กหญิงวิภาดา วงศ์สนิทม. 1/9
15.เด็กหญิงศลิษา ตูพานิชม. 1/9
16.เด็กหญิงสลิลลา เลิศชัยสิทธิ์ม. 1/9
17.เด็กหญิงอัมพิกาภา ทาทองม. 1/9
18.เด็กชายเกียรติยศ พุ่มดียิ่งม. 1/10
19.เด็กชายณภัทร แสงอ่อนม. 1/10
20.เด็กชายธิปไตย ชัยหลากม. 1/10
21.เด็กชายปรมะ พนมพรพานิชม. 1/10
22.เด็กหญิงกฤติยากร รุกขพันธ์ม. 1/10
23.เด็กหญิงชนิตรา จรูญเกียรติคุณม. 1/10
24.เด็กหญิงพิธุปรียา สุขโกกีม. 1/10
25.เด็กหญิงวรรณวิสา ทิพมณฑาม. 1/10
26.เด็กหญิงวิชญาดา คำอ้นม. 1/10
27.เด็กชายณัฐนันท์ เอี่ยมแดงม. 1/11
28.เด็กชายดลธรรม จงสอนสุขม. 1/11
29.เด็กชายปุญญากัญจน์ ปุญญเสวีม. 1/11
30.เด็กชายรชตพล อินทรโอภาสม. 1/11
31.เด็กชายสุรบดินทร์ แดงดงม. 1/11
32.เด็กหญิงชนัญธิดา อยู่ดีม. 1/11
33.เด็กหญิงณริสสา พันธุระม. 1/11
34.เด็กหญิงณิชนันทน์ สังข์ทองม. 1/11
35.เด็กหญิงธันยพร วรรณทองม. 1/11
36.เด็กหญิงนัฐฐยา ปานบุญม. 1/11
37.เด็กหญิงนินัฐชา สุภากุลม. 1/11
38.เด็กหญิงรพีพรรณ สิงหสมบูรณ์ม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

38 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูกาญจนา อิ่มชื่น