ภาษาญี่ปุ่น 1B2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 32 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปัณณธร นามวิชัยม. 1/2
2.เด็กชายพลาธิป เหมวุฒิม. 1/2
3.เด็กชายพัทธดนย์ อุดมไพรพฤกษ์ม. 1/2
4.เด็กชายวโรดม พยัคฆชาติม. 1/2
5.เด็กชายสิริภพ นุ่มทองม. 1/2
6.เด็กชายอริยะ พฤกษชาติม. 1/2
7.เด็กหญิงปาณิสรา พ่วงแดงม. 1/2
8.เด็กหญิงพิชิตรา เสริมสุขม. 1/2
9.เด็กหญิงขนากานต์ เตชะดำนวยวิทย์ม. 1/2
10.เด็กหญิงสิริกร อัมระปาลม. 1/2
11.เด็กชายกิติภูมิ เมนทองม. 1/3
12.เด็กชายฐิติภูมิ ยอแสงม. 1/3
13.เด็กหญิงณัฏฐกฤตารัญชน์ จันทดิษฐ์ม. 1/3
14.เด็กชายพงศ์วัชร์ คมพิจักษ์โภคินม. 1/7
15.เด็กหญิงวริศรา กิจธนาคมม. 1/7
16.เด็กหญิงฐิติมา แนวพระยาม. 1/7
17.เด็กชายวรธิษณ์ คงทองม. 1/8
18.เด็กชายอาศิระ วงษ์บัวแก้วม. 1/8
19.เด็กชายวรณรงค์ ศิริสวัสดิ์ม. 1/8
20.เด็กชายพัทธดนย์ สิทธิสำนวนม. 1/8
21.เด็กชายศุภวิชญ์ อาจวิชัยม. 1/8
22.เด็กชายนัฐนนท์ แสงพายัพม. 1/8
23.เด็กหญิงธารีรัตน์ โสดานิลม. 1/8
24.เด็กหญิงอริสา ไขลีม. 1/8
25.เด็กหญิงณรัญญญา มาศภากรม. 1/8
26.เด็กหญิงณิชาพร อ้นรัตน์ม. 1/8
27.เด็กหญิงกาญจน์ฤทัย กุลชาติม. 1/8
28.เด็กหญิงอินทุ์อร มโนรัตน์ม. 1/8
29.เด็กหญิงณัฎฐธิดา นามจันทราม. 1/8
30.เด็กหญิงธันยากานต์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 1/8
31.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภูริภักดีสนองม. 1/8
32.เด็กหญิงเยาวธีร์ ทั่วด้าวม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

37 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวณภัทร สกุลเดช