ภาษาญี่ปุ่น 1B2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 38 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกร ฟูคูฮาราม. 1/2
2.เด็กชายพรรณเสกข์ ภูมิสิทธิ์วัฒนะม. 1/2
3.เด็กชายวิชชากร พิมพาม. 1/2
4.เด็กชายวิริยะ แซ่เลี่ยงม. 1/2
5.เด็กชายอัครวิชญ์ ไชยสัจม. 1/2
6.เด็กหญิงกฤตยา คำปาเครือม. 1/2
7.เด็กหญิงขทิรา คล่องเชาว์ชาญม. 1/2
8.เด็กหญิงขวัญชนก ธงชัยม. 1/2
9.เด็กหญิงชัญญา อมรกาญจนกุลม. 1/2
10.เด็กหญิงณัฏฐณิชา วรทวีทรัพย์ม. 1/2
11.เด็กหญิงณัฏฐาชลล์ ชัตไพบูลย์ม. 1/2
12.เด็กหญิงบุยวีร์ จันทร์ทมาตย์ม. 1/2
13.เด็กหญิงปัณพร คล้ายพงษ์ม. 1/2
14.เด็กหญิงปุณยะวีย์ มาณีย์สิริม. 1/2
15.เด็กหญิงภัทรมน คงฉ้งม. 1/2
16.เด็กหญิงวิชญาดา กาลไสยม. 1/2
17.เด็กหญิงสิริกร ทองตันม. 1/2
18.เด็กชายภูมินันท์ คูโรดะม. 1/3
19.เด็กชายยุคลธร ไกรกิจราษฎร์ม. 1/3
20.เด็กชายอริญชย์ อริยะตาม. 1/3
21.เด็กหญิงอัญชิสา รีรานนท์ม. 1/3
22.เด็กชายณัฎนที แผนพุทธาม. 1/7
23.เด็กชายภูรีภัทร คงเจริญม. 1/7
24.เด็กชายภูวรักษ์ ดารักษ์ม. 1/7
25.เด็กหญิงภวิกา เหมสมิติม. 1/7
26.เด็กหญิงมลสิชา อาสนาชัยม. 1/7
27.เด็กชายจิราวัฒน์ รอดแก้วม. 1/8
28.เด็กชายพรชัย เด่นอุดมวัฒนาม. 1/8
29.เด็กชายพิทักษ์ ยอดนางรองม. 1/8
30.เด็กชายศตนัน เผือกผ่องม. 1/8
31.เด็กชายสมศักดิ์ แสงฤทธิ์ม. 1/8
32.เด็กชายสิรธีร์ ผอบทองม. 1/8
33.เด็กชายสุริยะมงคล อภิสิงหธวัชม. 1/8
34.เด็กชายอิศรา จันทร์แก้วม. 1/8
35.เด็กหญิงฐิติชญา ศิริโสมม. 1/8
36.เด็กหญิงปรินทร์ ชาสังข์ม. 1/8
37.เด็กหญิงรัฐชิดา อังกินันทน์ม. 1/8
38.เด็กหญิงศิริประภา อาสาคุณม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

41 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • ครูณภัทร สกุลเดช