ภาษาญี่ปุ่น 1B1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 37 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภรัณยู กิตตินวกิจม. 1/2
2.เด็กชายภานุวัฒน์ สวัสดิ์ศรีม. 1/2
3.เด็กชายภูวิศ ไผ่สุวัฒน์ม. 1/2
4.เด็กหญิงพัชนิดา ปุระมาปัดม. 1/2
5.เด็กหญิงแพรวาพรรณ เพชรผ่องม. 1/2
6.เด็กหญิงภัทรภร รัตแพทย์ม. 1/2
7.เด็กหญิงวชิราภรณ์ ฟูแก้วม. 1/2
8.เด็กหญิงวรินธร บุญคงม. 1/2
9.เด็กหญิงอภิกัญญา โพธิ์เจริญม. 1/2
10.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พิสิฐพิทยาม. 1/2
11.เด็กชายกิตติ์พลานันท์ พงศ์โชติปภากุลม. 1/3
12.เด็กชายกิตติพัฒน์ ผึ้งทรัพย์ม. 1/3
13.เด็กชายชยางกูร เถาว์วัลดีม. 1/3
14.เด็กชายณพัฐกรภ์ จิรานนท์อัครโชคม. 1/3
15.เด็กหญิงกมลฉัตร เขียนนิลศิริม. 1/3
16.เด็กหญิงขวัญพิชชา พู่พันธ์ม. 1/3
17.เด็กหญิงณฐยา เตียวนิชม. 1/3
18.เด็กหญิงนิชานาถ แถมเงินม. 1/3
19.เด็กหญิงสิรีนิตย์ เทพภูษาวัฒนาม. 1/3
20.เด็กชายศุภกร กิติสุธาธรรมม. 1/7
21.เด็กชายจีรภัทร คำวงศ์ม. 1/7
22.เด็กชายสุวรรณภูมิ เหลืองแก้วอาภรณ์ม. 1/7
23.เด็กหญิงโยษิตา รอดคล้ายม. 1/7
24.เด็กหญิงณัฏฐ์ พยัคฆานุวัฒน์ม. 1/7
25.เด็กหญิงฐิติพร เจริญโชติม. 1/7
26.เด็กชายอภิรักษ์ สมุทรม. 1/8
27.เด็กชายภาวิต ธัมมทนิกม. 1/7
28.เด็กชายพีรวิชญ์ รัตนพิภพม. 1/8
29.เด็กชายจริฐา ผลเหตุม. 1/8
30.เด็กชายเริงศักดิ์ จุติธนะเสฏฐ์ม. 1/7
31.เด็กหญิงโชติการ ดำแดงม. 1/8
32.เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ลีลาผาติกุลม. 1/8
33.เด็กหญิงเบญญาภา อ้นอารีย์ม. 1/8
34.เด็กหญิงกุลธิดา เจริญคุณาบุตรม. 1/8
35.เด็กหญิงณัฐนันท์ อินอ่ำม. 1/8
36.เด็กหญิงวริศรา ชูเดชม. 1/8
37.เด็กชายภพธรรม ไม่ซาผลม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

37 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวน้ำฝน น้อยโม้