ภาษาญี่ปุ่น 1B1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณฐกร จงกลางม. 1/2
2.เด็กชายนรภัทร แก่งศิริม. 1/2
3.เด็กชายพิชคุณ กุศลศักดิ์ม. 1/2
4.เด็กชายฤทธิรัก ศรีสุมาลย์ม. 1/2
5.เด็กชายศุภกฤต ศรีชูม. 1/2
6.เด็กหญิงนภัทร นพภาพันธ์ม. 1/2
7.เด็กหญิงนภัสร ธรรมครบุรีม. 1/2
8.เด็กหญิงศิรประภา ศรีนาม. 1/2
9.เด็กชายธนาธิป บุญศักดิ์ม. 1/3
10.เด็กชายธัญญวิสิทธิ์ อิสสริยาธิปัตย์ม. 1/3
11.เด็กชายพฤทธพงศ์ ธรฤทธิ์ม. 1/3
12.เด็กชายพีรวัส โอฬารฤทธินันท์ม. 1/3
13.เด็กหญิงกัญญาดา มิ่งพรสมานม. 1/3
14.เด็กหญิงณัฏฐมน เขียวตี๋ม. 1/3
15.เด็กหญิงเปมิกา หนูทับม. 1/3
16.เด็กหญิงมาริสา แสงจันทร์ม. 1/3
17.เด็กหญิงสลิลทิพย์ ผันสูงเนินม. 1/3
18.เด็กชายชวัลวิทย์ สาครม. 1/7
19.เด็กชายพงศ์ณภัทร สร้อยจิตรม. 1/7
20.เด็กหญิงปาณะฟ้า กันทะวงศ์ม. 1/7
21.เด็กหญิงรักษิดา สร้อยเงินม. 1/7
22.เด็กหญิงสาธิตา สายสุวรรณม. 1/7
23.เด็กหญิงสุวภัทร ขำเลิศม. 1/7
24.เด็กหญิงอนันทิตา ปัณฑิตาม. 1/7
25.เด็กหญิงอภิญญา พันธ์พงค์ม. 1/7
26.เด็กชายชัยภัณฑ์ จันทร์เต็มม. 1/8
27.เด็กชายพฤกษ์ ฤกขะวุฒิกุลม. 1/8
28.เด็กชายวัฒนพัฒน์ สรภูมิม. 1/8
29.เด็กชายสิรวิชญ์ หอมชื่นม. 1/8
30.เด็กหญิงคุณัญญา เอโกมลม. 1/8
31.เด็กหญิงโชติมา โพธิ์ศรีม. 1/8
32.เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธ์สำเนียงม. 1/8
33.เด็กหญิงณัฐนันท์ ปานขลิบม. 1/8
34.เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิรทิพย์ชุติกุลม. 1/8
35.เด็กหญิงณิชกานต์ ปัจเวกม. 1/8
36.เด็กหญิงบุณยานุช แช่มช้างม. 1/8
37.เด็กหญิงปฏิพร ติละม. 1/8
38.เด็กหญิงรินรดา ดำรงค์สถิตย์ม. 1/8
39.เด็กหญิงวรรณพิมล ภู่จันทึกม. 1/8
40.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิยาสิงห์ม. 1/8
41.เด็กหญิงอนัญญาวีร์ ติมุลาม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

41 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูกาญจนา อิ่มชื่น