ภาษาญี่ปุ่น 1A2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายทยากร เพ็งพุกม. 1/1
2.เด็กชายพงศธร สารีรูปม. 1/1
3.เด็กชายพรหมพิริยะ โพธิ์ธัญญาม. 1/1
4.เด็กชายวิชชญากร นาคงามม. 1/1
5.เด็กชายวีรภัทร ทวีเดชม. 1/1
6.เด็กหญิงปัณฑิตา แก้วสมบัติม. 1/1
7.เด็กหญิงมณิฐา ศิวิลัยม. 1/1
8.เด็กหญิงอัญมณี เพชรศรีม. 1/1
9.เด็กชายกมลภพ นามนวนม. 1/4
10.เด็กชายก้องภพ พนากุลชัยวิทย์ม. 1/4
11.เด็กชายพงศภัค ตังคอนันต์ม. 1/4
12.เด็กชายภูสฤก ภูริมงคลม. 1/4
13.เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ศิลปชัยศรีม. 1/4
14.เด็กหญิงริณรฎา ถาวรวีรสกุลม. 1/4
15.เด็กหญิงศิริภา พากเพียรม. 1/4
16.เด็กชายกุศลิน แซ่ลิ้มม. 1/5
17.เด็กชายชวนากร มุ่งเกยกลางม. 1/5
18.เด็กชายทินภัทร แก้วสีขาวม. 1/5
19.เด็กชายรัชชานนท์ จำปาทิพย์ม. 1/5
20.เด็กหญิงทรรศิกา กวางเส็งม. 1/5
21.เด็กหญิงปภัชญา พรมคุณม. 1/5
22.เด็กหญิงรักษิณา อินทรประชาม. 1/5
23.เด็กชายณภัทร วรศุภมงคลม. 1/6
24.เด็กชายณัฐนนท์ ศิริบุญนามม. 1/6
25.เด็กชายธนินท์ธร พงค์นพนันท์ม. 1/6
26.เด็กชายนภทีป์ เพชรยาบาลม. 1/6
27.เด็กชายพศิพงศ์ สิริธนิกเวทย์ม. 1/6
28.เด็กชายพิชญพงศ์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ม. 1/6
29.เด็กชายพีรวิชญ์ บุตรชีวันม. 1/6
30.เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมายสมม. 1/6
31.เด็กหญิงณัฏฐ์นรี กลัดบุบผาม. 1/6
32.เด็กหญิงดวงกมล มีวิริยกุลม. 1/6
33.เด็กหญิงนันท์นภัส อินทนชิตจุ้ยม. 1/6
34.เด็กหญิงปิยะณัฐ มีศรีม. 1/6
35.เด็กหญิงพิสุทธินี ศิริพูลม. 1/6
36.เด็กหญิงสิรินดา ฉายายนต์ม. 1/6
37.เด็กหญิงสุชญา นาคะรัตม. 1/6
38.เด็กหญิงอภิสรา เชยสุวรรณม. 1/6
39.เด็กหญิงอิสรีย์ ทินกรศรีสุภาพม. 1/6
40.เด็กชายก้องภพ นาราอัสนีกรม. 1/5
41.เด็กหญิงสิรินดา หนูเกลี้ยงม. 1/4

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

41 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูณภัทร สกุลเดช