ภาษาญี่ปุ่น 1A2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 34 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเขมชาติ ชาวปากน้ำม. 1/1
2.เด็กชายจิรายุส ฤทธิ์ประภากรม. 1/1
3.เด็กชายปราเงิน วัฒนกิจศิริม. 1/1
4.เด็กชายณปุนธ์ เพชรรักษ์ม. 1/1
5.เด็กหญิงกฤตยาพร จิตรมั่นม. 1/1
6.เด็กชายบริญ สุตารมจ์ม. 1/4
7.เด็กชายพิชญ บาศรีม. 1/4
8.เด็กชายพีรภัทร ยั่งยืนม. 1/4
9.เด็กชายมังกร แซ่ชื้อม. 1/4
10.เด็กชายศุภฤกษ์ แสงแก้วม. 1/4
11.เด็กชายธนบดี พูลเจริญม. 1/5
12.เด็กชายปิติ หยางม. 1/5
13.เด็กชายสหพันธ์ เหลี่ยมมณีม. 1/5
14.เด็กชายสมิต สารบรรณม. 1/5
15.เด็กชายปภังกร ภานุโรจนากรม. 1/5
16.เด็กชายธันวา ไร้พวงม. 1/5
17.เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรพุฒิบุญญาม. 1/5
18.เด็กชายพลาธิป สามเสนม. 1/5
19.เด็กหญิงนีระชา มีนะกนิษฐ์ม. 1/5
20.เด็กหญิงยลลดา ปุจฉาการม. 1/5
21.เด็กหญิงอนงค์นาถ หอมหวลม. 1/5
22.เด็กหญิงกรรพี เอกภาพันธ์ม. 1/5
23.เด็กหญิงวริยา เข็มทองคำม. 1/5
24.เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชาดีกรณ์ม. 1/5
25.เด็กหญิงณิชกานต์ เทพบรรทมม. 1/5
26.เด็กหญิงธนธรณ์ วิศรียาม. 1/5
27.เด็กหญิงสิรินท์นารา พงษ์ประวิตรม. 1/5
28.เด็กหญิงธันนพร ชะนะชัยม. 1/5
29.เด็กหญิงศิรดา จันทพันธ์ม. 1/5
30.เด็กหญิงพรนัชชา วีรวินันทนกุลม. 1/5
31.เด็กชายภาคิน คำเหล็กม. 1/6
32.เด็กหญิงอิสราฐิติยา ดำโอม. 1/6
33.เด็กหญิงมนปรียา พิมพ์สารีม. 1/6
34.เด็กหญิงนันท์นภัส จรประสิทธิ์ม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

JA 20271

จำนวนที่รับ

37 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวณภัทร สกุลเดช