ภาษาจีน 1A1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 41 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกันต์ พัฒนาประทีปกุลม. 1/1
2.เด็กชายนภัสนันท์ สุริยะพรมม. 1/1
3.เด็กหญิงณฑิราภาสุ์ เลี่ยมมินพูลม. 1/1
4.เด็กหญิงธัญชนก ศิวกุลกำธรม. 1/1
5.เด็กหญิงปนัสยา บุญประกอบม. 1/1
6.เด็กหญิงกัญญาณัฐ แทนหนูม. 1/1
7.เด็กหญิงอชิรญา เพียมะลังม. 1/1
8.เด็กชายชินพัฒน์ เม่งเฮงสูนม. 1/4
9.เด็กชายปัณณทัต อันเพ็ชรดีม. 1/4
10.เด็กชายวรากร สีพึ่งธรรมม. 1/4
11.เด็กหญิงธัญญลักษณ์ วิทยาวงศรุจิม. 1/4
12.เด็กหญิงปวีณา ยิ่งยงอุดมผลม. 1/4
13.เด็กหญิงภาวินี ทองมีม. 1/4
14.เด็กหญิงวริศรา ยศปัญญาม. 1/4
15.เด็กหญิงศกุลตลา วงษ์มณีวรรณ์ม. 1/4
16.เด็กหญิงสหัสทยา คงแก้วม. 1/4
17.เด็กหญิงอรณิชา พิพัฒน์มโนมัยม. 1/4
18.เด็กหญิงลภัสรดา ศรีอรุณกิจจาม. 1/4
19.เด็กชายชิษณุชา เอี่ยมทองม. 1/5
20.เด็กชายณฐกร สีรยาภรณ์ม. 1/5
21.เด็กชายธนวิน สุทธิสุนทรม. 1/5
22.เด็กชายปภังกร เรืองสินม. 1/5
23.เด็กชายพงษ์ณภัทร ชื่นพลีม. 1/5
24.เด็กชายรัตนราช ลิ่มเศรษฐกานต์ม. 1/5
25.เด็กหญิงกานต์พิชชา คงอภัยม. 1/5
26.เด็กหญิงฐิฎาธร จันทร์โรจน์ม. 1/5
27.เด็กหญิงณิชชาอร แซ่เหยาม. 1/5
28.เด็กหญิงณิชาภา เพิ่มลาภม. 1/5
29.เด็กหญิงปาณิสรา มุทธาจรัสกุลม. 1/5
30.เด็กหญิงรมย์รวินท์ กุลโรจน์เดโชม. 1/5
31.เด็กหญิงวรรณวิเศษ ตันวงศ์ม. 1/5
32.เด็กหญิงวีร์สุดา บูรณสุจริตม. 1/5
33.เด็กชายณัฐชนน ชาญทวีคุณม. 1/6
34.เด็กชายวิชญพงษ์ ใช้ทรัพย์สถาพรม. 1/6
35.เด็กหญิงชนัญชิตา ทองจันทร์ม. 1/6
36.เด็กหญิงนาตาลี จังคศิริม. 1/6
37.เด็กหญิงประทานพร ชูทองม. 1/6
38.เด็กหญิงปุญญาณัฐฐา สังวาลเพ็ชรม. 1/6
39.เด็กหญิงวนัชพร ตั้งสิทธิธาดาม. 1/6
40.เด็กหญิงวิชญดา เพ็ญญะม. 1/6
41.เด็กหญิงศรสวย งามสกุลรุ่งโรจน์ม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

41 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุจินันท์ ทองใหญ่