ภาษาจีน 1A1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 37 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายคีรีวีร์ วัชรปานม. 1/1
2.เด็กชายฐานพัฒน์ ทองมีรุ่งเรืองม. 1/1
3.เด็กชายอรรถพันธ์ จันทร์โสมม. 1/1
4.เด็กหญิงกานต์พิชชา ฟุ้งสถาพรม. 1/1
5.เด็กหญิงจิรประภา ทรัพย์ไพศาลม. 1/1
6.เด็กหญิงณัฐณิชา คำกุลม. 1/1
7.เด็กหญิงธชาเทนญา บุณยนิตย์ม. 1/1
8.เด็กหญิงนารา ถิระวัฒน์ม. 1/1
9.เด็กหญิงบุญนิสา วรุณสินม. 1/1
10.เด็กหญิงชลธิดา คมขำม. 1/1
11.เด็กชายธนะกานติ์ หิรัญม. 1/4
12.เด็กชายธนินทร์อิชฌน์ สิทธิวรรณธนะม. 1/4
13.เด็กชายปณัยกร มุทธาจรัสกุลม. 1/4
14.เด็กชายภคพล โพธิวรม. 1/4
15.เด็กชายวัลชัย กล่ำม่วงม. 1/4
16.เด็กชายสุกฤษฎิ์ มากทรัพย์ม. 1/4
17.เด็กหญิงปัณฑิตา กิ่มจิตร์ม. 1/4
18.เด็กหญิงพรพิรุณ สงวนศิลป์ม. 1/4
19.เด็กหญิงพิมพ์รภัช คงเครือพันธุ์ม. 1/4
20.เด็กหญิงพีรดา วณิชย์ศุภกรม. 1/4
21.เด็กหญิงแพมมิกาส์ ศิรจินดาภิรมย์ม. 1/4
22.เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ม. 1/4
23.เด็กหญิงภัทราพร ไทยแก้วม. 1/4
24.เด็กหญิงเมธิชนา โรจนะสมิตม. 1/4
25.เด็กหญิงไม้งาม มงคลเข็มม. 1/4
26.เด็กหญิงวิรัญชญา จุมพลม. 1/4
27.เด็กหญิงอนัญญา กองกุหลาบม. 1/4
28.เด็กหญิงอริสรา พันธุ์รัศมีมั่นม. 1/4
29.เด็กหญิงอันนา ชนะพันธุ์ม. 1/4
30.เด็กชายพีรพัฒน์ วณิชย์ศุภกรม. 1/5
31.เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ กลีบรักซ้อนม. 1/5
32.เด็กหญิงปริณดา วิบูรณ์ม. 1/6
33.เด็กหญิงจิดาภา วิมลรวีม. 1/6
34.เด็กหญิงนพวรรณ อุดมพิทักษ์ม. 1/6
35.เด็กหญิงปุญณิสา นันทกิจม. 1/6
36.เด็กหญิงสุมาลย์มาศ คำเลิศม. 1/6
37.เด็กหญิงวรวลัญช์ อนันตรุจกุลม. 1/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

CH 20261

จำนวนที่รับ

37 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่